Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Justitieombudsmannen har fått många klagomål med anknytning till undantagstillståndet

Riksdagens justitieombudsmans kansli har mottagit över 100 klagomål med anknytning till undantagstillståndet och coronapandemin. Dessutom utreder kansliet flere ärenden på eget initiativ.
 
Klagomål har inlämnats angående alla förvaltningsområden. Av dessa klagomål hänför sig många till hälsovården, socialvården och socialförsäkringen. Även gällande undervisningen och de högsta statliga organen har många klagomål lämnats in.
 
Klagomålsärenden som utreds
 
Justitieombudsmannen (JO) Petri Jääskeläinen har börjat utreda två klagomål som gäller begränsningen av rörelsefriheten i Nyland. Det ena gäller ett enskilt fall där polisen avvisade den klagande vid gränsen till Nyland, även om denna ansåg sig ha en sådan nödvändig orsak att överskrida gränsen som anges i statsrådets förordning (2330/2020). 
 
Det andra ärendet gäller polisens övervakning av begränsningen av rörelsefriheten på andra ställen än vid landskapsgränsen. I samband med detta ärende har JO på eget initiativ inlett en utredning också bland annat om polisens bötfällningspraxis vid övervakningen av begränsningen av rörelsefriheten (2464/2020).
 
JO utreder också ett klagomål om att en person med funktionsnedsättning redan på förhand skulle ha vägrats respiratorvård (2480/2020) och om agerandet vid en boendeenhet för personer med funktionsnedsättning till följd av coronaepidemin (2219/2020).
 
Biträdande ombudsman (BJO) Maija Sakslin har med anledning av ett klagomål begärt utredning av Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt om beslutet att begränsa närvaron av en stödperson i förlossningssjukhusen (2463/2020).
 
Anordnandet av skolbespisningen under undantagstillståndet har gett upphov till flera klagomål. Biträdande justitieombudsmannen (BJO) Pölönen har begärt utredningar i två fall, där anordnandet av skolbespisning har krävt att behovet bedöms av socialbyrån (2393/2020 och 2435/2020) och därtill i ett fall där måltiden skulle avhämtas på en särskild plats, vilket alla elever/familjer inte har möjlighet till (2462/2020).
 
BJO Pölönen har begärt utredningar också med anledning av två klagomål om tidigareläggandet av vissa studentprov (2089/2020 och 2094/2020). 
 
Avgjorda klagomål
 
En del av de anhängiggjorda klagomålen har redan avgjorts, till exempel ett klagomål om förverkligandet av omhändertagna barns kontakt med närstående (2130/2020), vilket kan läsas (på finska) på adressen www.ombudsman.fi 
 
Klagomålen som berörde sjukvårdsdistriktens beslut om vård för personer (2477/2020) och inverkan av Nylands isolering på hälsovårdsservicen i Mörskom och Pukkila (2519/2020) ledde inte till åtgärder.
Behandlingen av två klagomål om avbrytande av beredningen av övervakad frihet på prov har avslutats, eftersom Brottspåföljdsmyndigheten ändrade sina anvisningar så att beredning av övervakad frihet på prov och utredning av förutsättningarna för det åter, efter en paus på cirka en vecka, kan göras även i bostäder där det bor andra personer utöver fången. 
 
Inspektionerna av äldreomsorgen effektiveras under undantagstillståndet
 
Behovet av tillsyn inom äldreomsorgen är större än vanligt under pandemin, men tillsynen genomförs med andra metoder. På initiativ av BJO Sakslin har inspektionsverksamheten effektiverats under undantagstillståndet. Inspektionerna görs i regel per telefon och videokonferens och informationen ges i första hand av vårdpersonalen. Också närstående och äldre intervjuas. BJO betonar kommunernas eget tillsynsansvar även under undantagstillståndet samt personalens lagstadgade skyldigheter att kontakta regionförvaltningsverket, om missförhållanden uppdagas.
 
Egna initiativ
 
JO Jääskeläinen har inlett en utredning om hur coronaepidemin har beaktats vid förvarsenheterna för utlänningar och vid flyktingförläggningarna och begärt en utredning av Migrationsverket om detta (2138/2020).
 
BJO Sakslin beslutade att utreda på eget initiativ (2446/2020) hur en kommun agerade under undantagstillståndet för att minska bostadslösheten och anordna social- och hälsovårdstjänster för bostadslösa personer. Under coronapandemin har de bostadslösas situation försämrats. 
 
BJO Pölönen har inlett en utredning på eget initiativ om stängningen av över 50 av FPA:s kontor (2488/2020).
 
Han har också på eget initiativ inlett en utredning om hur de elever inom den grundläggande utbildningen som studerar på distans erbjuds stöd för lärandet och skolgången samt skolbespisning under undantagstillståndet (2505/2020). Han har bett Undervisnings- och kulturministeriet lämna information om praktiska anvisningar, om eventuella praktiska problem som uppdagats och om behovet av utveckling av regelverket.
 
BJO Pölönen följer med läget i fängelserna och begär information om dem. Ytterst få klagomål har lämnats in från fängelserna under undantagstillståndet. 
 
Han meddelade ett avgörande i ett ärende som han tidigare beslutat att utreda på eget initiativ angående handläggningstiderna för ansökningar om sjukpension och rehabiliteringsstöd (4620/2019). FPA hade inte lyckats uppnå de eftersträvade handläggningstiderna för sjukpensionsärenden 2018 och 2019. Redan ett underskott på några årsverken vid handläggningscentret för sjukpensionsärenden och sakkunnigläkarcentret hade ansetts orsaka problem. Undantagstillståndets inverkan på FPA:s arbete samt på handläggningen av olika förmånsärenden och på handläggningstiderna klarnar först under de närmaste månaderna.
 
Mer information ger informatör Citha Dahl, citha.dahl@riksdagen.fi.