Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2018 .

JO kritiserar namnen på kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Skatteförvaltningens automatiserade beslutsförfarande uppfyller inte grundlagens krav
Kommunernas brokiga praxis äventyrar den avgiftsfria grundläggande utbildningen
Kommunen kränkte lärarens yttrandefrihet
Flera avgöranden av biträdande justitieombudsman Sakslin om arbetstagarens vaccinationsskydd
Biträdande justitieombudsmannen undersöker HUS anvisningar om nedsättningen av poliklinik- och vårdavgifter
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2018 åt riksdagens talman
Omhändertagna barns rättigheter begränsades i strid med lag
Många problem i beslutsfattandet som gäller begränsningsåtgärder
Tammerfors universitets instruktion är inte lagstridig
Skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter vid Business Finland
Ombudsmannen kan inte ingripa i placeringen av basen för läkarhelikoptern i Sydöstra Finland
Staden kränkte rektorns yttrandefrihet
Den orimliga arbetsbördan för socialarbetarna äventyrar övervakningen av vård utom hemmet och att rättigheterna för barn som placerats utom hemmet tillgodoses
Oförenlighet med EU-rätten vid sändning av fordonsskattsedel
Biträdande JO har låtit utföra många oanmälda inspektioner inom barnskyddet – begränsningsåtgärderna förorsakar problem
Justitieombudsmannen gjorde oanmälda inspektioner av förhandsröstningsställen - brister i tryggandet av valhemligheten