Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, detta är riksdagens justitieombudsmans kanslis tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.oikeusasiamies.fi (www.ombudsman.fi) och har upprättats den 1 september 2019.

Den digitala tjänstens tillgänglighet:

Den digitala tjänsten uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven A & AA

Justitieombudsmannens kansli publicerade sina förnyade webbtjänster den 16 oktober 2018. En viktig utgångspunkt i reformen var att tjänsten ska vara tillgänglig och webbplatsen responsiv, det vill säga gränssnittet anpassades så att det kan användas med olika terminaler. Experter vid Annanpura Oy testade vid flera olika tillfällen hur tjänsterna som utvecklades fungerade med de hjälpmedel som synskadade och andra specialgrupper använder. Leverantören av publiceringsplattformen för webbtjänsterna, Teamware Plaza Oy, förbättrade utifrån testresponsen tillgänglighetsegenskaperna för det innehåll som produceras med programvaran för publiceringsplattformen.

Webbplatsen har alltså utvecklats i samarbete mellan tre olika aktörer - kansliet, en organisation som är expert på tillgänglighet och en systemleverantör. Utöver den tekniska utvecklingen strävade man också efter att göra tjänstens grafiska layout och navigationsstruktur så tydlig som möjligt. De brister som upptäckts i innehållets tillgänglighet är nästa tyngdpunkt i utvecklingsarbetet.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten

Tekniska brister

Användning av navigeringsmenyn i en mobil vy med hjälpmedel

Otillgängligt innehåll och brister

I en mobil vy kan menyn användas också med tangentbord samt motoriska hjälpmedel och skärmläsningsprogram. Då man går vidare från den sista punkten i menyn blir menyn dock öppen. Detta leder till svårigheter för användare av dessa hjälpmedel.

Finns det alternativa sätt att få informationen/tjänsten?

Menyn fungerar visserligen men det är svårt att använda den med en mobil enhet om man använder tillgänglighetshjälpmedel eftersom menyn inte automatiskt stängs i alla situationer.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Problemet anknyter till riktlinjerna 2.1 Tillgängligt via tangentbord och 2.4 Navigerbart i WCAG 2.1-kriterierna. Tjänsten bryter inte direkt mot dessa riktlinjer, men det är svårt att i praktiken genomföra kraven i fråga om man använder hjälpmedel för synskadade eller motoriska hjälpmedel med en mobil enhet.

Orsak till försummelsen

Problemet uppdagades i tester och korrigeringen har ännu inte tagits i bruk.

Felmeddelanden på klagomålsblanketten

Otillgängligt innehåll och brister

Klagomålsblanketten inbegriper ett förfarande för identifiering av fel i enlighet med kraven, men det kan vara svårt att upptäcka felmeddelanden eftersom de endast framförs vid varje inmatningsfält och inte i sammanställd form.

Finns det alternativa sätt att få informationen/tjänsten?

Felmeddelanden syns då man läser innehållet och därmed går det att fylla i blanketten korrekt.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Problemet anknyter till genomförandet av riktlinje 3.3.1 Identifiering av fel (nivå A) i WCAG 2.1-kriterierna. Genomförandet strider inte i sig mot kravet, men det kunde förbättras, vilket man också håller på att göra.

Orsak till försummelsen

Det handlar om en grundläggande egenskap hos den systemkomponent som använts.

Knappen för att stänga förhandsgranskning av ett klagomål

Otillgängligt innehåll och brister

Hjälptexten vid knappen för att stänga förhandsgranskningen av ett klagomål är felaktig och det kan vara svårt för användaren att förstå hur den fungerar.

Finns det alternativa sätt att få informationen/tjänsten?

Det går att stänga förhandsgranskningen med tangentbordet (esc-knappen). Granskning av inmatningar finns tillgänglig, men det är svårt för en synskadad att stänga förhandsgranskningen. Det går dock att komma bort från förhandsgranskningen till exempel med hjälp av tabbtangenten eller, om man använder hjälpmedel för en mobil enhet, med en pekgest.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Problemet anknyter till genomförandet av riktlinje 3.3.4 Förebyggande av fel (juridiskt, ekonomiskt, data) [nivå AA]) i WCAG 2.1-kriterierna.

Orsak till försummelsen

Det handlar om ett översättningsfel i en standardkomponent i det system som används och som inte upptäcktes i testerna.

Förhandsgranskning av klagomålsblanketten i mobil vy

Otillgängligt innehåll och brister

Knappen för att öppna förhandsgranskningen av klagomålsblanketten flyttar inte markören till början av fönstret för förhandsgranskning då man använder hjälpfunktioner för synskadade med en mobil enhet.

Finns det alternativa sätt att få informationen/tjänsten?

Förhandsgranskning finns tillgänglig och markören kan flyttas till komponenten antingen genom att man klickar eller går vidare med tabbtangenten eller med en gest på den mobila enheten (om tillgänglighetshjälpmedel används).

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

-

Orsak till försummelsen

I genomförande- och testningsskedet fästes inte tillräcklig uppmärksamhet vid användning av mobila enheter tillsammans med skärmläsningstillämpningar.

Oenhetligt användargränssnitt

Otillgängligt innehåll och brister

Riksdagens justitieombudsmans separata webbplatser (webbplatsen för barn och unga, webbplatsen på klarspråk) har en annorlunda visuell layout och ett annat användargränssnitt än huvudwebbplatsen. Av texten i länkarna som leder till de separata webbplatserna eller kontexten framgår inte att det är fråga om separata webbplatser.

Finns det alternativa sätt att få informationen/tjänsten?

Länken fungerar men det att webbplatsens utseende plötsligt ändrar kan störa användare med kognitiva begränsningar, synskadade och äldre användare.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

WCAG 2.1: 3.2.3 Konsekvent navigering (nivå AA)

Orsak till försummelsen

De separata webbplatserna har inte utvecklats i samma takt som huvudwebbplatsen. Det är meningen att texten i länkarna ska korrigeras så att det tydligt framgår att man förflyttas till en separat webbplats. Det är emellertid meningen att de separata webbplatserna ska behålla sin egen layout och sitt eget användargränssnitt.

Länkar till PDF-dokument

Otillgängligt innehåll och brister

Det finns inte i alla länkar som öppnar eller laddar ner en PDF-fil information om att det är fråga om en länk som laddar ner en bilagefil.

Finns det alternativa sätt att få informationen/tjänsten?

Innehållet är tillgängligt men eftersom länken förflyttar användaren till en ny kontext och ett nytt användargränssnitt, borde det finnas en varning om detta.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Problemet anknyter till genomförandet av riktlinje 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) (nivå A) i WCAG 2.1-kriterierna. Syftet med länken är förhållandevis tydligt, men för att öka tydligheten är det alltid skäl att nämna att det handlar om en PDF-länk.

Orsak till försummelsen

Detta upplevdes inte som ett problem i de interna testerna. En korrigering är emellertid under arbete.

Otydliga rubriker

Otillgängligt innehåll och brister

Rubrikshierarkin är inte fullständig på alla sidor. På vissa sidor saknas rubriker på nivå två även om sidan har rubriker på både nivå ett och tre.

Finns det alternativa sätt att få informationen/tjänsten?

Problemet begränsar inte tillgången till tjänsten utan gör det endast svårare att skapa sig en bild av innehållets hierarki.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Riktlinje 1.3.1 Information och relationer (nivå A) i WCAG 2.1-kriterierna.

Orsak till försummelsen

Sidornas egentliga innehåll byggs upp av en eller flera innehållselement. Samma innehållselement kan finnas ensamt eller tillsammans med andra innehållselement på en sida. Sidans huvudrubrik är på nivå 1. Rubriksnivå 2 har reserverats för en innehållselementsspecifik rubrik. Innehållselementens interna mellanrubriker finns på nivå 3 och så vidare. Om sidan har endast ett innehållselement är en rubrik på nivå 2 vanligtvis onödig, eller så upprepar den bara rubriken på nivå 1.

Visuella brister

Inga problem.

Brister i innehållet

PDF-dokument

Otillgängligt innehåll och brister

De PDF-dokument som sparats och länkats till på webbplatsen är inte tillgängliga. De saknar bland annat anteckningar av vilka rubriksuppbyggnaden framgår och som skulle göra det enklare att skapa sig en bild av och förstå dokumentets uppbyggnad.

Finns det alternativa sätt att få informationen/tjänsten?

Dokumenten kan läsas även med hjälpmedel, till exempel ett stycke åt gången, men personer som använder hjälpmedel får inte nödvändigtvis grepp om dokumentets uppbyggnad.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Riktlinje 1.3.1 Information och relationer (nivå A) i WCAG 2.1-kriterierna.

Orsak till försummelsen

Processen för att producera dokumenten har ännu inte anpassats till tillgänglighetskraven.

Övriga brister

Inga problem.

Vi arbetar hela tiden för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet.

Vi rättar kontinuerligt till de problem med tillgängligheten som upptäcks. De brister som uppdagats i tillgänglighetsbedömningar har redan korrigerats, men av systemadministrativa skäl har alla korrigeringar ännu inte satts in i produktionssystemet.

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Berätta för oss om den och vi gör vårt bästa för att rätta till bristen

PER E-POST

ombudsman@riksdagen.fi

PER TELEFON
09 4321 (riksdagens växel)

Tillsynsmyndigheten har inte rätt att övervaka och kontrollera de digitala tjänster som riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet tillhandahåller och inte heller att med tanke på uppfyllandet av tillgänglighetskraven meddela ålägganden som gäller dessa tjänster.

Tillsynsmyndighetens tillsyn och kontroller enligt detta kapitel får heller inte gälla domstolar, och tillsynsmyndigheten får inte meddela domstolarna ålägganden som gäller deras digitala tjänster.

(lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, 12 §)