Nationella besöksorganet (OPCAT)

Riksdagens justitieombudsman utsågs 7.11.2014 till det nationella besöksorganet mot tortyr som avses i det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr* (OPCAT, Optional Protocol to the Convention against Torture).

Den nya uppgiften som det nationella besöksorganet medförde nya former för justitieombudsmannens inspektionsverksamhet och nya krav på verksamheten.

Mekanismen har till uppgift att inspektera platser där personer som berövats sin frihet kan hållas i förvar. Sådana platser är t.ex.:
- polisinrättningar, häkten och fängelser 
- förvarsenheter för utlänningar
- psykiatriska sjukhus
- skolhem
- barnskyddsanstalter samt
- under vissa förutsättningar vårdplatser och boendeenheter för äldre och handikappade.

Ändringar i inspektionsverksamheten

Numera kan justitieombudsmannen inspektera alla privata aktörers platser där frihetsberövade personer hålls i förvar. Sådana platser kan vara t.ex. utrymmen där personer som berövats sin frihet hålls i förvar ombord på ett fartyg eller ett flygplan eller i samband med vissa offentliga tillställningar.

En annan nyhet är att JO i samband med inspektionerna som hjälp också får anlita sakkunniga inom olika sektorer, t.ex. läkare. Värdefull information och hjälp kan också erhållas av sådana sakkunniga som har olika typer av erfarenhet, t.ex. personer som själva varit placerade i en anstalt.

En länge emotsedd reform

Finland undertecknade det fakultativa protokollet år 2003. Ratificeringen av protokollet bereddes under ledning av utrikesministeriet under åren 2006 - 2011. Regeringens proposition (RP 182/2012 rd) gällande ratificeringen överlämnades till riksdagen i december 2012 och riksdagen antog de lagar som hänför sig till ratificeringen i april 2013.

Lagen om riksdagens justitieombudsman utökades med ett nytt 1 a kap. "Det nationella besöksorganet". Lagarna trädde i kraft 7.11.2014.

* Organets hela officiella namn är Det nationella besöksorgan mot tortyr enligt det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (OPCAT, Optional Protocol to the Convention against Torture)


Årsberättelser

Årsberättelse 2021 (pdf)
Årsberättelse 2020 (pdf)
Årsberättelse 2019 (pdf)
Årsberättelse 2017 (pdf)
OPCAT-broschyr