Vanliga frågor och svar

Vem kan man klaga på hos JO?

Man kan klaga på myndigheter och tjänstemän och andra som utför ett offentligt uppdrag.

T.ex. domstolar, statliga ämbetsverk och inrättningar, kommunala organ, bl.a. kommunstyrelser och nämnder är myndigheter.

Domare, polismän, utmätningsmän, kommundirektörer, ledamöter i kommunfullmäktige, byggnadsinspektörer, socialarbetare, grundskollärare och hälsocentralläkare är exempel på tjänstemän.

Andra som sköter offentliga uppdrag är t.ex. arbetslöshetskassorna och försäkringsanstalterna då de administrerar lagstadgade ersättningar, bidrag och pensioner samt privatföretag som säljer hälso- och sjukvårdstjänster till kommuner.

Kan man skriva ett klagomål själv eller måste man ha hjälp av en jurist?

Man kan formulera ett klagomål själv eller använda ett klagomålsblankett.

Blanketten finns på länken nedan eller kan beställas från JO:s kansli, tfn 09 *4321. Man behöver inte någon jurist.

> Klagomålsblankett

Kostar det något när JO undersöker ett klagomål?

Nej, det kostar ingenting. Ingen avgift för undersökning av klagomål.

Får man skriva ett klagomål för hand?

Ja, det får man. Men var noggrann med att skriva så tydligt att texten är läslig.

Hur gamla ärenden får man JO-anmäla?

Om det inte finns särskilda skäl att göra det, undersöker JO inte över två år gamla ärenden.

Är klagomålen offentliga?

När JO handlägger ett klagomål, följs lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Innan ett ärende avgörs tar JO i varje enskilt fall ställning till om handlingarna skall vara offentliga eller inte.

Enligt lag är till exempel uppgifter om klagandens hälsotillstånd och sociala förmåner alltid sekretessbelagda.
Den som klagomålet gäller får reda på klagandens namn när hen hörs med anledning av klagomålet.

Före ett klagomål avgörs tar man ställning till om handlingarna i ärendet är offentliga.

Hur lång tid tar det att behandla ett klagomål?

Handläggningstiden beror på klagomålets art. Om ärendet t.ex. inte ingår i JO:s behörighet avgörs det så snart som möjligt. Den genomsnittliga handläggningstiden är ungefär tre månader.

Vilka handlingar ska bifogas till klagomålet?

Behandlingen av klagomålet går snabbare om du bifogar de viktigaste handlingarna i ärendet.
Bifoga fullmakt om du klagar på en annan persons vägnar.

Kan man skicka ett klagomål per fax?

Ja, det kan man. Faxnumret är 09 432 2268. Klagomålet kan också skickas per post eller e-post eller lämnas in på JO:s kansli. Kansliet är öppet kl. 9 - 16. Adressen är Arkadiagatan 3, 2:a vån.

Kan man ställa frågor som gäller klagomål till justitieombudsmannens kansli?

Ja, det kan man.
Om du vill veta mera om hur man gör ett klagomål, kan du kontakta en rådgivande jurist vid JO:s kansli per telefon tfn 09 4321 (riksdagens växel) eller personligen. Ett personligt besök hos rådgivande juristen kräver tidsbeställning.
 
Juristen kan inte ta ställning till slutresultatet av ett klagomål. Undersökningen av ett klagomål inleds inte förrän klagomålet kommit in skriftligt till JO:s kansli. Ett klagomål avgörs av justitieombudsmannen eller någon av de biträdande justitieombudsmännen.

Hur får man reda på hur handläggningen av klagomålet har fortskridit?

Det går bra att höra sig för med JO:s registratorskontor, tfn 09 432 3381, eller med den föredragande som handlägger ärendet.

Kan man klaga på ett ärende, som fortfarande kan överklagas hos någon annan myndighet?

JO undersöker inte klagomål i ärenden som samtidigt behandlas i domstol eller någon annan myndighet, inte heller ärenden som har överklagats eller fortfarande kan överklagas.

Kan JO upphäva myndighetsbeslut eller domstolsavgöranden?

Nej.

Vilkendera skall man klaga hos, justitieombudsmannen eller justitiekanslern?

Man kan själv välja vilkendera man klagar hos, justitieombudsmannen (JO) eller justitiekanslern (JK), för de har till största delen likadana uppgifter och befogenheter.

JO undersöker däremot klagomål som gäller försvarsmakten, fångvården och andra slutna inrättningar. JK för på tjänstens vägnar över sådana ärenden till JO. Klaganden informeras om detta.
Justitieombudsmannen och justitiekanslern undersöker inte samtidigt ett och samma ärende utan den som får in ett ärende först undersöker det.
 

Om man är missnöjd med svaret från justitiekanslersämbetet, kan man då lämna in ett klagomål om samma sak till justitieombudsmannen?

Laglighetsövervakarna övervakar inte varandras verksamhet. Om justitiekanslern har undersökt ett klagomål, tar inte JO:s kansli utan särskilda skäl upp ärendet till ny behandling.

För medborgarnas rättssäkerhet är det viktigt att var och en får lägga fram sin sak för någondera laglighetsövervakaren.

Rätten att klaga är oberoende av nationalitet.