Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Sakområde Socialförsäkring .

Anhopning av sjukdagpenningsärenden hos Fpa
Försäkringsutredningar borde regleras genom lag
Dröjsmål i behandlingen av ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd från Fpa
Behandlingen av medicinsk tilläggsutredning i försäkringsbolag
Att uträtta ärenden med hund hos en myndighet
Rättsskyddet sätts på prov i Fpa-ärenden
Pressmeddelande: FPA:s duande av klienten i standardskrivelser strider inte mot lagen
Ett dröjsmål äventyrade ett gravt handikappat barns rehabilitering vid rätt tid
FPA informerade om lagstridiga handläggningstider
Folkpensionsantalten skall följa upp och öppet informera om behandlingstiderna
FPA och pensionsinrättningarna försummar medvetet sina frister
Oftare avslag på ansökningar on handikappförmåner
Folkpensionsanstaltens telefonrådgivning fortfarande avgiftsbelagd
Störningar i datasystemet får inte försena utkomststöd
Fpa:s generaldirektör handlade oövertänkt då han på en rehabiliteringscentrals bekostnad deltog i Nyslotts operafestival
Lagstridiga dröjsmål med utkomststöd i Åbo
JO ingrep redan för andra gången i fråga om handläggningstiderna för ansökningar om utkomststöd i Esbo
Rehabiliteringsbehov ofta bråtskande
FPAs Helsingforsdistrikts handläggningstider oskädigt långa under år 2004