Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Sakområde Socialvård .

Allvarliga missförhållanden i vården av äldre i livets slutskede och efter operationer
Vård i eget rum genomförd på lagstridigt sätt i vårdhem för äldre
Det tog för lång tid att få tid till barnatillsyningsmannen - Biträdande justitieombudsmannen gav anmärkning och framförde förslag om gottgörelse
Äldre personer som bor hemma får inte alltid de tjänster de behöver av kommunen
BJO Sakslin granskade tjänster för äldre under coronapandemin
BJO Sakslins avgöranden om barnskydd
Biträdande justitieombudsmannen orolig för brister i anvisningarna för och övervakningen av äldre personers vård och omsorg
Rättigheterna och ställningen för offer för människohandel stärks genom ändringar i lagstiftningen
Många åtgärdsavgöranden i klagomålsärenden av omhändertagna barn
Biträdande justitieombudsman utreder avgifter för serviceboende
Omhändertagna barns rättigheter begränsades i strid med lag
Många problem i beslutsfattandet som gäller begränsningsåtgärder
Den orimliga arbetsbördan för socialarbetarna äventyrar övervakningen av vård utom hemmet och att rättigheterna för barn som placerats utom hemmet tillgodoses
Bursängar måste slopas inom omsorgen om utvecklingsstörda
Biträdande JO har låtit utföra många oanmälda inspektioner inom barnskyddet – begränsningsåtgärderna förorsakar problem
Prövning av barnets bästa i utlänningsärende
Brister i rätten att få uppgifter för anhöriga som deltar i vården av äldre
Handläggningen av rättelseyrkanden har hopat sig vid FPA
Folkpensionsanstaltens ändringar i utkomststödet äventyrade läkemedelsbehandlingens kontinuitet och en jämlik tillgång till hälsotjänster
Framställning om att ändra överklagandeförbud
För vilka hälsovårdsutgifter kan utkomststöd beviljas?
FPA:s telefonitjänster var svårt överbelastade
Tydliga bestämmelser om nödinkvartering
BJO föreslår att Fpa betalar gottgörelse
Anmärkning till Folkpensionsanstalten på grund av dröjsmål vid handläggning av utkomststödsärende
BJO Sakslin ber om utredning av äldreomsorgen i Esbo
Helsingfors socialverk tillämpade lagen felaktig
Helsingfors har ordnat flera logiplatser för bostadslösa
Förskoleundervisning och dagvård för sexåringar kräver tillräckliga personalresurser
JO Paunio har gett Alberga och Esbovikens social- och hälsovårdscentraler anmärkningar
Gravt handikappades individuella behov av färdtjänst måste beaktas
Tryggande av grundläggande och mänskliga rättigheter i dygnetruntvård för äldre
Strafforderförfarandet problematiskt från rättssäkerhetssynpunkt
Kommuninvånare har rätt att få information om aktuella offentliga ärenden
Lagstiftning om begränsning av utvecklingsstördas självbestämmanderätt bör stiftas med lag