Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Arbets- och näringsbyrån förmådde inte handlägga ärenden gällande arbetslöshetsförmån inom utsatt tid 
Justitieombudsmannen har granskat den privata säkerhetsbranschen och tillsynen över den
Beviljandet av utkomststöd ska grunda sig på klientens faktiska disponibla inkomster 
Jari Råman utnämnd till ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2022 åt riksdagens vice talman
Mikko Sarja ny biträdande justitieombudsman
Överraskningsinspektioner avslöjade brister i arrangemangen vid förhands- och anstaltsröstningsställen 
Uppenbara brister i ordningsvaktsverksamheten på fartyg samt i tillsynen av och lagstiftningen för verksamheten
Patienter med schizofreni erbjuds inte den socialservice som de har rätt till enligt lag
Allvarliga missförhållanden i vården av äldre i livets slutskede och efter operationer
Eleven har rätt att få specialundervisning oberoende av undervisningsplats eller undervisningsgrupp
Mycket påverkar förundersökningarnas längd vid polisen men förbättringsmetoderna är få
Juridiska problem i polisens verksamhet med overallkamera 
Fördelningen av uppgifter mellan de högsta laglighetsövervakarna ändras 
Justitieombudsmannen har gett en anmärkning till Polisstyrelsen 
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2021 åt riksdagens talman
FinnHems Oy:s läkarhelikopterverksamhet borde regleras i lag
Fördröjningar i ansökan om pass och identitetskort kan äventyra förverkligandet av de grundläggande rättigheterna
Barnens rätt till småbarnspedagogik ska tryggas på ett jämlikt sätt
Jari Råman ny kanslichef i justitieombudsmannens kansli
Vård i eget rum genomförd på lagstridigt sätt i vårdhem för äldre
Minderåriga i fängelset och deras möjligheter till skolgång och studier
Människorättscentret och den nationella människorättsinstitutionen fyller 10 år – arbetet för mänskliga rättigheter och rättsstaten är nu allt viktigare
Kanslichef Matti Marttunen har dött
Rekordmånga klagomål igen till justitieombudsmannen
Det tog för lång tid att få tid till barnatillsyningsmannen - Biträdande justitieombudsmannen gav anmärkning och framförde förslag om gottgörelse
BJO Sakslin: missförhållanden i behandlingen av smärtpatienter
Äldre personer som bor hemma får inte alltid de tjänster de behöver av kommunen
Anhopning av sjukdagpenningsärenden hos Fpa
Petri Jääskeläinen fortsätter som riksdagens justitieombudsman
Verktyg för självutvärdering för aktörer som ordnar specialomsorger för utvecklingsstörda
Långa handläggningstider vid Skatteförvaltningen för begäranden om omprövning som gäller inkomstbeskattning för personkunder
Mikko Sarja fortsätter som ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata handlade felaktigt när den fastställde förutsättningarna för att ta i bruk tjänsten Suomi.fi-Fullmakter
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2020 åt riksdagens talman
Universiteten handlade inte lagstridigt när de ändrade grunderna för antagning av studerande våren 2020
Med rullstol kan man allt oftare rösta obehindrat
Polisens agerande under Black Lives Matter-demonstrationen
Biträdande justitieombudsmannen föreslår en precisering av postlagen
Försäkringsutredningar borde regleras genom lag
Sökes en ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen
BJO Pölönen: Senatfastigheters ställning som statens hyresvärd med monopolställning grundar sig inte på lag
BJO Sakslin granskade tjänster för äldre under coronapandemin
Ett rekordantal klagomål till justitieombudsmannen 2020
Matti Marttunen ny kanslichef i justitieombudsmannens kansli
Polisstyrelsen tolkade begränsningar av sammankomster för brett
BJO Sakslins avgöranden om barnskydd
Gränsbevakningsväsendets förfarande gällande begränsning av gränstrafiken
Offentlighetslagen bör revideras
Justitieombudsmannen undersöker inte polisens förfarande i Elokapina-demonstrationen
Brister som äventyrar elevens rättsskydd i kommunernas beslutsfattande
Statsrådets projekt ska ha namn på nationalspråken
Behandlingen av brott mot barn borde föreskrivas brådskande i lagen
Religionsfrihet i skolorna
Likabehandlingen av personer med funktionsnedsättning bör tryggas i arrangemangen för studentexamen
Anmärkning till kriminalöverkonstapel för flera lagstridigheter
Många klagomål om polisens verksamhet under Black Lives Matter-demonstrationen
Trafikledsverket har avstått från sitt binamn Väylä, som justitieombudsmannen har kritiserat
Befogenheterna i polisens förebyggande verksamhet borde utvärderas
Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen överlämnade sin verksamhetsberättelse för 2019 till riksdagens talman Anu Vehviläinen onsdagen den 17 juni.
Undantagsförhållanden och utbildning
Juridiska problem vid övervakningen av begränsningen i rörelsefriheten och av sammankomsterna
Biträdande justitieombudsmannen orolig för brister i anvisningarna för och övervakningen av äldre personers vård och omsorg
Justitieombudsmannen har fått många klagomål med anknytning till undantagstillståndet
Justitieombudsmannen tillsatte den nya människorättsdelegationen
Begränsningar i JO-kansliets kundservice för att förhindra spridningen av coronaviruset
Satsning på förebyggande och uppföljning av dödsfall i polishäkte
Riksdagens justitieombudsman 100 år
Rättigheterna och ställningen för offer för människohandel stärks genom ändringar i lagstiftningen
Rekordmånga klagomål till justitieombudsmannen år 2019
Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter har tilldelats A-status igen
Biträdande justitieombudsmannen undersöker Senatfastigheters ställning som statens hyresvärd med monopolställning
Sirpa Rautio fortsätter som direktör för Människorättscentret
JO kritiserar namnen på kommunikationsministeriets förvaltningsområde
No-Harm Center har fått namn på nationalspråken