Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Sakområde Kommunalförvaltning .

Överraskningsinspektioner avslöjade brister i arrangemangen vid förhands- och anstaltsröstningsställen 
Med rullstol kan man allt oftare rösta obehindrat
Stora brister i tillgängligheten – omöjligt att ta sig till röstningsstället i rullstol
Justitieombudsmannen gjorde oanmälda inspektioner av förhandsröstningsställen - brister i tillgänglighet och tryggandet av valhemligheten
Tillbörlig prövning saknades i beslut av parkeringsövervakare
Justitieombudsmannen gjorde oanmälda inspektioner av förhandsröstningsställen - brister i tryggandet av valhemligheten
Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin kritiserar två städers förfarande vid behandlingen av skadeståndsyrkanden
Vanda stad kränkte graffitimålarnas yttrandefrihet
Brister i tryggandet av valhemligheten
Justitieombudsmannen gjorde oanmälda inspektioner av förhandsröstningsställen
Biträdande justitieombudsmannens beslut ledde till gottgörelse
Två klander av biträdande justitieombudsman mot ARA
Förbud mot snusanvändning på arbetsplatser baserade inte på lag
Gallen-Kallela-Siréns opartiskhet äventyrad vid beredningen av Guggenheimprojektet
Kommunerna måste värna om de grundläggande rättigheterna
Ekonomiska skäl minskar inte kommunens ansvar
Fullmäktiges beslut om rökförbud för personalen verkställdes lagstridigt
Fullmäktiges beslut om rökförbud för personalen verkställdes lagstridigt
Tammerfors stads rekryteringsförbud stred mot jämlikhetskravet och diskrimineringsförbudet
Karleby stad förfor felaktigt då den stödde vissa riksdagskandidaters valkampanj
Parkeringsövervakarna saknar tjänstemärke
Återflyttare har inte automatiskt rösträtt i EU-val i sitt hemland
Privatpersoner kan inte ges rätt till parkeringsövervakning
Dataskyddsproblem i kommunernas nätkommunikation
Kommunen är skyldig att ordna möjlighet att få läkarintyg för körkort
Helsingfors tolkade lagen fel i ett förköpsärende
Rörelsehindrade skall garanteras valhemlighet och obehindrat tillträde till vallokalen
Hyvinge stad fördelade valreklamplatser på felaktiga grunder
Grunderna för försäljning av kommunernas egnahemstomter
BJO Jääskeläinen ger Sibbo kommun en anmärkning
I tjänsteutnämningsärenden skall beslutet med anvisning om rättelseyrkande skickas till sökandena
Utomståendes rörelsefrihet måste tryggas under rallytävlingar
En kommuns rökförbund skall grundas på lag
Lotteri i anslutning till riksdagsval