Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Sakområde KM:s förvaltningsområde .

Biträdande justitieombudsmannen föreslår en precisering av postlagen
Trafikledsverket har avstått från sitt binamn Väylä, som justitieombudsmannen har kritiserat
JO kritiserar namnen på kommunikationsministeriets förvaltningsområde
”NO DRONE ZONE”-skylten strider mot lagen
Biträdande justitieombudsman Sakslin föreslår en precisering av postlagen
Trafikverket handlade i strid med principen om tillitskydd
JO: Det behövs lagstiftning om säkerheten inom metrotrafiken
Bättre sändningstid för tv-nyheter på samiska
Digitalisering av brevpost problematisk från rättslig synpunkt
Likabehandling bör iakttas vid flygplatsernas säkerhetskontroller
Brister i övervakningen och regleringen av säkerhetskontroller i hamnarna
Fordonsförvaltningscentralens avgifsbelagda telefonrådgivning och utläggning av skatterådgivning är lagstridiga
JO om YLE:s valprogram 2007
Brister i överföringen av klienters på inrättningar adressuppgifter
Sekretessbelagda personuppgifter borde inte få offentliggöras i samband med olycksfall
Finlands Bank handlade lagstridigt då den av en journalist uppbar betalning för sin informationstjänst
YLEs public service-uppdrag äventyrades inte på grund av digital-tv-reformen
Flygplatsernas säkerhetskontroller
Ombudsmannapostens tillgänglighet måste tryggas