Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Sakområde UKM:s förvaltningsområde .

Eleven har rätt att få specialundervisning oberoende av undervisningsplats eller undervisningsgrupp
Barnens rätt till småbarnspedagogik ska tryggas på ett jämlikt sätt
Universiteten handlade inte lagstridigt när de ändrade grunderna för antagning av studerande våren 2020
Brister som äventyrar elevens rättsskydd i kommunernas beslutsfattande
Religionsfrihet i skolorna
Likabehandlingen av personer med funktionsnedsättning bör tryggas i arrangemangen för studentexamen
Undantagsförhållanden och utbildning
Kommunernas brokiga praxis äventyrar den avgiftsfria grundläggande utbildningen
Kommunen kränkte lärarens yttrandefrihet
Tammerfors universitets instruktion är inte lagstridig
Staden kränkte rektorns yttrandefrihet
En övre åldersgräns för grundläggande konstundervisning som inte bygger på lag är diskriminering
Anmärkning för arrangemang av religiös morgonsamling och bristfällig utredning
Hörande av barn om skolans semestertider
Kan avgiftsbelagd musiklekskola ordnas på daghem?
Uppfylls de sökandes rättsskydd i yrkeshögskolornas elektroniska förurvalsprov?
Biträdande justitieombudsmannen utreder ordnandet av avgiftsbelagd hobbyverksamhet i daghem
JO: Vårdkostnaderna vid olycksfall i skolan ska ersättas direkt av kommunen
Utbildningstyrelsen klandras för ordnande av Psalmtävling i grundskolan
Biträdande JO Pajuoja: Helsingfors universitets medicinska fakultet gynnar personer som har läst lång svenska
Kommunen kränkte lärarens yttrandefrihet
Tammerfors stad kränkte lärarens yttrandefrihet
Kommunen bör ordna grundläggande utbildning för alla barn som är bosatta i den
Riihimäki stad kränkte en läraresyttrandefrihet
Offentligheten bör ökas kring bedömningen av studentexamensprov
Undervisningsväsendet kan på skälighetsgrunder ersätta en elevs försvunna skor
Tavastehus återbetalar olagliga terminsavgifter
Kommunen debiterade självriskandelar utan stöd i lag
Helsingfors universitets specialhandläkarutbildning strider mot förordningen
Åbo yrkesinstitut förbjuder användning av piercingsmycken
Skolans antidrogprogram innebär särbehandling av eleverna
Mögelskolor sanerades inte tillräckligt målmedvetet
Urvalskriterier som gynnar nya studenter strider mot universitetslagen
Biträdande JO Lindstedt meddelar undervisningsministeriet:
Skolan svarar för elevernas säkerhet
Justitieombudsmannen anser inte att Universitetens nya lönesystem utgör ett hot mot vetenskapens frihet och universitetens sjä
Många missförhållanden vid Utbildningsstyrelsen 2003 - 2007