Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Sakområde Brottspåföljdsområdet .

Minderåriga i fängelset och deras möjligheter till skolgång och studier
Rökförbudet i cellerna i Helsingfors fängelse
Allvarliga brister i polisfängelset i Haukipudas
Justitieombudsmannen erhöll felaktiga uppgifter – fängelsedirektör och biträdande direktör skyldiga till brott
Placering av fångar i omöblerade celler
Verksamheten vid S:t Michels fängelse har genomgått en betydande förbättring
Allvarliga lagstridigheter framkom i verksamheten vid S:t Michels fängelse
Fängelset i Kuopio fick anmärkning för lagstridigt förfarande
Hur ska fångtransporter ordnas?
JO hittade inget att anmärka på myndigheternas agerande i samband med flygtransporterna av fångar
Observationsoverall inkräktar på fångars grundläggande rättigheter
Justitieombudsmannen begär utredning om CIA:s misstänkta fångflygningar
JO: Det krävs snabba åtgärder för att förebygga självmord bland fångar
En fånges brev til en insändarspalt öppnades och lästes
Minderåriga bör placeras åtskilt från vuxna fångar
Lagstridiga kontrollåtgärder mot fångar
Fångsjukhusets underdimensionerade vårdpersonal en fara för patientsäkerheten
Brister i lagstiftningen om frigivning av häktade
Fångar bör ha rätt att skicka brev med internposten
En fånge kan inte förbjudas ha en Marimekko-skjorta
Ingen sjukvårdsjour i fängelserna
Barnets intresse tillgodoses inte alltid på fängelsernas avdelningar för mödrar och barn
Biträdande JO Jääskeläinen kritiserar Åbo och Riihimäki fängelser