Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2012 .

Jämlikhetsproblem i utkontraktering av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten
JO hittade inget att anmärka på myndigheternas agerande i samband med flygtransporterna av fångar
Befolkningsregistrets anteckning om modersmål är inte avgörande för rätten till dagvård på samiska
Tjänstledigheter för arbete hos gruvbolag kan äventyra tilltron till tjänstmännens opartikshet
Trafikverket handlade i strid med principen om tillitskydd
Justitieombudsmannen: Förkortningen ELY-central är osaklig
Justitieombudsmannen är bekymrad över rättsskyddet för aktörerna inom byggbranschen
Operation utfördes utan patientens samtycke
Riihimäki stad kränkte en läraresyttrandefrihet
Pressmeddelande: Tillståndsärenden hos polisen måste kunna skötas även utan tidsbeställning
Fortfarande ingen tandläkarjour
Förbud mot snusanvändning på arbetsplatser baserade inte på lag
Gallen-Kallela-Siréns opartiskhet äventyrad vid beredningen av Guggenheimprojektet
JO avgjorde rekordstort antal klagomål 2012
Justitieombudsmannen begär utredning om CIA:s misstänkta fångflygningar
BJO Sakslin ber om utredning av äldreomsorgen i Esbo
Vandas förfarande i ett barnskyddsärende föranleder inga åtgärder
BJO Sakslin i ledningen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter
Privatiserad intressebevakning förenad med allvarliga problem och rättsligt oklara frågor
FPA informerade om lagstridiga handläggningstider
JO: Det krävs snabba åtgärder för att förebygga självmord bland fångar
Tingsrätterna har konstaterat lagstridigheter vid sex husrannsakningar