Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2010 .

Kommunen bör ordna grundläggande utbildning för alla barn som är bosatta i den
Polisen måste övervaka den privata säkerhetsbranschen noggrannare
Observationsoverall inkräktar på fångars grundläggande rättigheter
Avgångstillstånd för skrotfartyget Onyx bröt inte mot Finlands internationella förpliktelser
Bättre sändningstid för tv-nyheter på samiska
Ekonomiska skäl minskar inte kommunens ansvar
Oklart vilken myndighet som ska verkställa domar om att avliva farliga djur
Helsingfors socialverk tillämpade lagen felaktig
Digitalisering av brevpost problematisk från rättslig synpunkt
Ogrundade frihetsberövandenbör gottgöras
Likabehandling bör iakttas vid flygplatsernas säkerhetskontroller
Myndigheterna ska informera om ändringar som berör vårdenheter
Efterkontroller hör till den offentliga hälso- och sjukvården
BJO Sakslin påskyndar förbättring av situationen för barn som anlänt till Finland utan vårdnadshavare
Fullmäktiges beslut om rökförbud för personalen verkställdes lagstridigt
Fullmäktiges beslut om rökförbud för personalen verkställdes lagstridigt
Möten med ombud ordnades på ett lagstridigt sätt
Jäving polis får inte utreda brottmisstankar
VTT kränkte två av sina forskares yttrandefrihet
Undervisningsväsendet kan på skälighetsgrunder ersätta en elevs försvunna skor
Ålands landskapsregering tolkade landskapets förvaltningslag felaktigt
Myndigheter bör uppträda under sitt rätta namn
Polisinrättningar kritiseras för fel vid husrannsakningar
JO föreslår gottgörelse för dröjsmål med domstolskontroll i ett mentalvårdsärende