Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2017 .

Rättigheterna och ställningen för offer för människohandel stärks genom ändringar i lagstiftningen
Människovärdet för en person med funktionsnedsättning kränktes på den psykiatriska avdelningen på sjukhuset
En övre åldersgräns för grundläggande konstundervisning som inte bygger på lag är diskriminering
Centralkriminalpolisen klandras för utlåtande
”NO DRONE ZONE”-skylten strider mot lagen
Biträdande justitieombudsman Pölönen kritiserar kommunernas förfarande för styrning till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
Bursängar måste slopas inom omsorgen om utvecklingsstörda
Tillbörlig prövning saknades i beslut av parkeringsövervakare
Biträdande JO har låtit utföra många oanmälda inspektioner inom barnskyddet – begränsningsåtgärderna förorsakar problem
Prövning av barnets bästa i utlänningsärende
Brister i rätten att få uppgifter för anhöriga som deltar i vården av äldre
Befolkningsregistercentralen klandras av biträdande justitieombudsmannen
Handläggningen av rättelseyrkanden har hopat sig vid FPA
Mätning av radon i offentliga lokaler borde förbättras
Justitieombudsmannen erhöll felaktiga uppgifter – fängelsedirektör och biträdande direktör skyldiga till brott
Placering av fångar i omöblerade celler
Segrarna i tävlingen om nya grundläggande rättigheter för barn och unga offentliggjordes 9.2.2018 i samband med JO:s årsfest
Hörande av barn om skolans semestertider
Dröjsmål i behandlingen av ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd från Fpa
Behandlingen av medicinsk tilläggsutredning i försäkringsbolag
Mikko Sarja utnämnd till ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen
Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin kritiserar två städers förfarande vid behandlingen av skadeståndsyrkanden
För vilka hälsovårdsutgifter kan utkomststöd beviljas?
Verksamheten vid S:t Michels fängelse har genomgått en betydande förbättring
FPA:s telefonitjänster var svårt överbelastade
BJO föreslår att Fpa betalar gottgörelse
Brister i tryggandet av valhemligheten
Anmärkning till Folkpensionsanstalten på grund av dröjsmål vid handläggning av utkomststödsärende
Rättsskyddet sätts på prov i Fpa-ärenden
Erfarenheter av åldringarnas hemvård