Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2004 .

JO Paunio har gett Alberga och Esbovikens social- och hälsovårdscentraler anmärkningar
En hälsocentral isolerade en berusad patient som uppträtt störande
Berusad avled i häkte efter en medicine kandidats felbedömning
Joensuu hälsocentral gav inte polisen anvisningar om att hålla en berusad person under observation
Brister i övervakningen och regleringen av säkerhetskontroller i hamnarna
Fordonsförvaltningscentralens avgifsbelagda telefonrådgivning och utläggning av skatterådgivning är lagstridiga
Användningen av förtäckta teletvångsmedel måste begränsas till det nödvändigaste
Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen: Huvudstabens tolkning av språklagen felaktig
I tjänsteutnämningsärenden skall beslutet med anvisning om rättelseyrkande skickas till sökandena
Återbetalningen av dieselskatt avbröts lagstridigt
Produkttillsynscentralen handlade i strid med offentlighetslagstiftningen
Utlänningsverket beslöt avvisa ett barn som hade rätt till finsk medborgarskap
Språkkunskapskraven för poliser
BJO Jääskeläinen gav en allmän intressebevakare en anmärkning
Biträdande justitieombudsmannen har gett Åbo hovrätt en anmärkning för lagstridigt förfarande
Lagstiftningen om fiskeövervakare är bristfällig från grundlagssynpunkt
Utomståendes rörelsefrihet måste tryggas under rallytävlingar
Rättssäkerhetsproblem vid fordonsbeskattningen
Störningar i datasystemet får inte försena utkomststöd
En fånge kan inte förbjudas ha en Marimekko-skjorta
BJO Jääskeläinen har gett en premiärlöjtnant vid Gardets Jägarregemente en anmärkning
Det är inte tillrådligt att påverka militärläkarnas avgöranden
Biträdande justitieombudsman Lindstedt: Den språkliga jämlikheten förverkligas inte vid Vasa hovrätt
BJO Rautio klandrar en kommissarie som avslutat förundersökningen av ett våldsbrott
Strafforderförfarandet problematiskt från rättssäkerhetssynpunkt
Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen:
BJO Jääskeläinen klandrar magistraten i Helsingfors:
YLE bröt inte mot lagen vid sändningen av valvakan för europaparlamentsvalet
JO ingrep redan för andra gången i fråga om handläggningstiderna för ansökningar om utkomststöd i Esbo
BJO Lindstedt klandrar försäkringsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen
Oskäligt dröjsmål med att lämna ut kopior av offentliga handlingar
Utlänningsverket omprövade ett asylärende som redan avgjorts av förvaltningsdomstolen
Kuopiopolisen tänjde på sina befogenheter vid undersökning av narkotikabrott
Ett barn med alvarliga symptom togs inte in på psykiatrisk avdelning
FPAs Helsingforsdistrikts handläggningstider oskädigt långa under år 2004