Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2005 .

Dataskyddsproblem i kommunernas nätkommunikation
Oskäligt långa väntetider för vårdnadsutredningar i Esbo
Biträdande riksåklagaren kränkte inte en åklagares yttrandefrihet - åklagaren hade uttalat sig om Bodommålet
Biträdande riksåklagaren kränkte inte en åklagares yttrandefrihet - åklagaren hade uttalat sig om Bodommålet
En tingsdomare vid Helsingfors tingsrätt beviljade teleavlyssningstillstånd utan stöd i lag
Personliga integriteten skyddad också i hälsocentralens väntrum
Fångsjukhusets underdimensionerade vårdpersonal en fara för patientsäkerheten
Urvalskriterier som gynnar nya studenter strider mot universitetslagen
Grunderna för försäljning av kommunernas egnahemstomter
BJO Jääskeläinen ger Sibbo kommun en anmärkning
Oftare avslag på ansökningar on handikappförmåner
Biträdande JO Lindstedt meddelar undervisningsministeriet:
JO Paunio kritiserar tandvården i Lahtis
Brister i överföringen av klienters på inrättningar adressuppgifter
Fångar bör ha rätt att skicka brev med internposten
Patent- och registerstyrelsen försummade att övervaka stiftelsen Riihisäätiö
Justitieombudsmannen anser inte att Universitetens nya lönesystem utgör ett hot mot vetenskapens frihet och universitetens sjä
Myndigheterna kränkte inte en georgisk grupps grundläggande och mänskliga rättigheter i samband med en avvisning
Folkpensionsanstaltens telefonrådgivning fortfarande avgiftsbelagd
Sekretessbelagda personuppgifter borde inte få offentliggöras i samband med olycksfall
Förplägnaden under sjukvårdsdistriktens höstseminarium i Saariselkä överskred inte sedvanlig nivå
Fpa:s generaldirektör handlade oövertänkt då han på en rehabiliteringscentrals bekostnad deltog i Nyslotts operafestival
Lagstridiga dröjsmål med utkomststöd i Åbo
Informationsläckor måste tas på allvar