Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2016 .

Satsning på förebyggande och uppföljning av dödsfall i polishäkte
Biträdande JO har låtit utföra många oanmälda inspektioner inom barnskyddet – begränsningsåtgärderna förorsakar problem
Befolkningsregistercentralen försummade samernas rättigheter
Avvisning av barn utan beslut om uppehållstillstånd och avvisning
Skattemyndigheternas hantering av rättelseyrkanden gällande underlåtelse att anmäla inkomst från utlandet
Riksdagens biträdande justitieombudsman Sakslin kritiserar ortodoxa kyrkans förfarande vid meddelande av förrättningsförbud
Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin kritiserar två städers förfarande vid behandlingen av skadeståndsyrkanden
Bristfälligt informationssystem har lett till felaktiga anteckningar om betalningsstörningar
Myndigheternas kommunikation brast i häktningsärendet
Kan avgiftsbelagd musiklekskola ordnas på daghem?
BJO Sakslin kritiserar hörande av barn vid Finlands utlandsbeskickningar
Tydliga bestämmelser om nödinkvartering
Vanda stad kränkte graffitimålarnas yttrandefrihet
Att uträtta ärenden med hund hos en myndighet
Uppfylls de sökandes rättsskydd i yrkeshögskolornas elektroniska förurvalsprov?
Förundersökningen i ministerns misstänkta brottmål fördröjdes utan berättigad anledning
Justitieombudsmannen: Statsministern var inte jävig i Terrafameärendet
Allvarliga lagstridigheter framkom i verksamheten vid S:t Michels fängelse
Finlands Bank och Finansinspektionens telefonrådgivning är ännu avgiftsbelagda i strid med lagen
Justitieombudsmannen mottog igen nästan 5000 klagomål
Fängelset i Kuopio fick anmärkning för lagstridigt förfarande
Klagomål om polisens husrannsakan
Biträdande justitieombudsmannen utreder ordnandet av avgiftsbelagd hobbyverksamhet i daghem
Hur ska fångtransporter ordnas?
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2015 till riksdagens talman
JO utvärderade ombudsmannaverksamheten på Cypern
Justitieombudsmannen tillsatte den nya människorättsdelegationen
Justitieombudsmannaskulpturen till professor Raimo Lahti