Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande justitieombudsmannen orolig för brister i anvisningarna för och övervakningen av äldre personers vård och omsorg

Enligt en utredning som biträdande justitieombudsman (BJO) Sakslin gjort på eget initiativ finns det fortfarande allvarliga brister i kommunernas praxis för vård och omsorg för äldre personer.
 
Syftet var att utreda hur kommunerna på ett förebyggande sätt kan säkerställa att en enskild äldre person med minnessjukdom inte blir illa behandlad. Syftet med utredningen var också att lyfta fram hur kommunerna kan agera om allvarliga missförhållanden redan har uppstått.
 
Kommunernas tillsyn har varit bristfällig och de har inte iakttagit den lagstadgade skyldigheten att se till att en yrkesutbildad person som fungerar som tjänsteinnehavare i kommunen utses till egen kontaktperson för en äldre person med minnessjukdom som befinner sig på en institution eller serviceboendeenhet (4944/2019).
 
Biträdande justitieombudsmannen konstaterar att betydelsen av kommunernas verksamhet framhävs under undantagsförhållanden, då det är svårare för anhöriga och närstående att ge akt på den vård och omsorg som en äldre person med minnessjukdom får.
 
I biträdande justitieombudsmannens nya initiativ gällande corononaepidemin (2688/2020) utreds hur kommunerna har ändrat sin verksamhet under undantagstillståndet. Kommunerna har bland annat ombetts svara på följande frågor:
 
1) Hur har epidemin påverkat vilka tjänster som tillhandahålls en klient som bedöms vara i behov av service dygnet runt?
2) Hur har kommunerna ordnat övervakningen av tjänsterna under epidemin?
3) Hur har man i kommunerna säkerställt att en enskild minnessjuk klients tjänster kan genomföras med respekt för människovärdet, om det framgår att det förekommer coronavirus på en institution eller serviceboendeenhet?
4) Hur ska man göra om den boende själv har coronavirus eller symtom som leder till misstanke om smitta?
 
Andra anhängiga åtgärder inom laglighetsövervakningen i anslutning till coronaepidemin
 
Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin har med anledning av ett klagomål begärt en utredning om anvisningarna för anställda inom hemvården i Helsingfors stad (2648/2020).
 
BJO Sakslin undersökte på eget initiativ hur undantagsförhållandena och coronapandemin har påverkat styrningen av hemvården och boendeservicen. Syftet är att utreda vilka anvisningar städerna har gett arbetstagare inom både hemvården och boendeservicen under pandemin (2679/2020).
 
BJO Sakslin undersökte på eget initiativ personalens anmälningsskyldighet vid en verksamhetsenhet inom socialvården för att utreda enhetens förfaringssätt när en arbetstagare anmäler ett missförhållande vid verksamhetsenheten (2487/2020). Anmälningspliktens betydelse framhävs under epidemin. Samtidigt utreds vilka åtgärder kommunen har vidtagit för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning.
 
Efter inspektionen av hemvården i Jyväskylä beslöt BJO Sakslin att på eget initiativ undersöka ordnandet av tandvård för klienter inom hemvården (2534/2020). Mun- och tandhälsan har stor betydelse för äldres allmäntillstånd och funktionsförmåga. Brister i primärvården och omsorgen kan orsaka problem särskilt under undantagsförhållanden.
 
BJO Sakslin har också på eget initiativ undersökt polisens anmälningar om försvinnanden av äldre personer till socialväsendet och socialväsendets åtgärder med anledning av anmälningarna under undantagstillståndet.
 
Inspektioner beträffande äldre personer
 
Vid de inspektioner som justitieombudsmannens kansli genomfört bedömdes ordnandet av hemservice, serviceboende samt anstaltsservice och hälso- och sjukvård särskilt ur klientens och patientens synvinkel. Vid inspektionsobjekten utreddes effektiviteten i enhetens egenkontroll samt kommunernas, regionförvaltningsverkens och Valviras tillsyn. Man fäste uppmärksamhet vid tjänstens kvalitet, tillgänglighet, tillräcklighet och vid användningen av begränsningsåtgärder. Särskild uppmärksamhet fästes vid användningen av verksamhetsmodeller som förebygger begränsning vid enheterna.
 
Låsning av dörrar
 
BJO Sakslin har konstaterat bland annat följande när det kommer till låsning av dörrar. Om antalet anställda inte är tillräckligt, orsakar en låst dörr till den boendes rum en farlig situation, även om personen själv begär att dörren hålls låst. Att låsa in en person i sitt rum, särskilt om enheten inte konstant har personal som snabbt kan rädda de boende, utgör en allvarlig fara för brandsäkerheten. Om en person vill att dörren till hans eller hennes rum är öppen och dörren kan hållas öppen genom att lägga ett hinder som gör det svårt att ta sig genom dörröppningen, är det inte fråga om en förbjuden begränsning av de grundläggande fri- och rättigheterna, såvida hindret inte stör den som bor i rummet.
 
Verksamhet under coronaepidemin
 
Under coronaepidemin fästs särskild uppmärksamhet vid behandlingen av äldre personer vars rörelsefrihet begränsas på basis av lagen om smittsamma sjukdomar.
 
Enligt 68 § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar genomförs karantän i personens bostad eller på någon annan plats som den som meddelat beslutet har godkänt eller anvisat. Enligt paragrafens 1 mom. ska karantän och isolering genomföras så att rättigheterna för personen i fråga inte inskränks i onödan. Enligt 67 § i lagen om smittsamma sjukdomar får dörren till karantäns- eller isoleringsrummet låsas från utsidan om det är nödvändigt för att förhindra att en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom och uppfyller kriterierna för en allmänfarlig smittsam sjukdom sprids via luften, droppar eller beröring. Beslutet om att låsa dörren från utsidan fattas av den läkare i tjänsteförhållande som i kommunen eller i samkommunen för sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar. Den person som deltar i vården ska hålla uppsikt över patienten så att han eller hon har möjlighet att få omedelbar kontakt med patienten. Också patienten ska kunna få omedelbar kontakt med personalen.
 
BJO Sakslin konstaterar att man när man överväger att låsa dörren till en person med minnessjukdom ska beakta symtomen som sjukdomen orsakar. För att lagen ska följas förutsätts att en person med minnessjukdom de facto har möjlighet att få kontakt med personalen. Om personen inte självständigt kan ta kontakt med personalen, ska personalen ständigt vara närvarande för att rättigheterna ska tillgodoses. Vid prövningen ska man också beakta andra sätt att genomföra isolering och välja det sätt på vilket man bäst kan trygga människovärdig behandling av en äldre person.
 
Inspektionsprotokollen nedan som gäller objekt som inspekterats före corononaepidemin har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats 
 
Inspektioner inom socialvården, äldre personer
 
- Mariahemmet, 19.3.2019, institutionsvård, 29 boendeplatser, Raseborgs stad (1764/2019)
- Villa Rosa, 19.3.2019, serviceboende med heldygnsomsorg, 21 platser, Folkhälsan, Karis (1765/2019)
- Pihlajakoti, 28.3.2019, serviceboende med heldygnsomsorg, 20–30 platser, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun PHHYKY, Padasjoki (1842/2019)
- Lizeliuskoti, 10.4.2019, serviceboende med heldygnsomsorg 15 platser och institutionsvård 33 platser, Samkommunen för grundtrygghet Akseli, Ptky Akseli, Virmo (2009/2019)
- Moisiokoti, 10.4.2019, serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård sammanlagt cirka 50 platser, Nousis, Ptky Akseli (2010/2019)
- Pakilakoti, 4.7.2019, kortvarig och långvarig institutionsvård sammanlagt 210 platser, Helsingin Seniorisäätiö, Helsingfors (3763/2019)
- Palvelukoti Onnela, 3.9.2019, serviceboende med heldygnsomsorg 24 platser, Pelkosenniemi kommun (5023/2019)
- Saukoti, 3.9.2019, serviceboende med heldygnsomsorg 25 platser och dessutom 10 servicebostäder där man får hjälp dygnet runt, Savukoski kommun (4922/2019)
- Himminkoto, 17.10.2019, serviceboende med heldygnsomsorg 76 platser, Lempäälä kommun (5595/2019)
- Palvelukeskus Lehtiniemi, 5.11.2019, serviceboende med heldygnsomsorg 41 platser, Keuruu (6033/2019)
 
Inspektioner inom hälso- och sjukvården, äldre personer
 
- Esbo sjukhus 26.3 och 3.4.2019, patientplatser på de granskade avdelningarna 45, 60, 45 och 15 (1706/2019)
- Vanda Katriina sjukhus 8–9.5.2019, 163 patientplatser (2458/2019)
- Mellersta Satakunta samkommun för hälso- och sjukvård, Harjavalta hälsocentralsjukhus 11.6.2019, 30 patientplatser (3264/2019)
- Björneborgs stadssjukhus 13.6.2019, 120 patientplatser (3007/2019)
- bäddavdelningarna vid Pelkosenniemi-Savukoski samkommun för folkhälsoarbete , 3.9.2019, 12 platser, varav 3 platser har reserverats för Pelkosenniemi socialvård. Platserna användes för kortvård, Pelkosenniemi (5022/2019)
- äldrepsykiatrin vid Pitkäniemi sjukhus, 14.10.2019, 17 patientplatser, Nokia (5592/2019)
- psykogeriatriska avdelningen vid parksjukhuset i Hatanpää, 16.10.2019, 28 patientplatser, Tammerfors (5593/2019)
 
Inspektioner inom hemvården, äldre personer
 
- Hemvården i Pelkosenniemi 3.9.2019 (4738/2019)
- Hemvården i Salla, 4.9.2019 (4739/2019)
- Hemvården i Lempäälä, 17.10.2019 (5596/2019)
- Hemvården i Jyväskylä, 6.11.2019 (5789/2019)
 
BJO Sakslin betonade att de omständigheter som observerats vid inspektionerna ska behandlas tillsammans med personalen. Många enheter har gjort betydande förbättringar efter inspektionerna.
 
Mer information ger äldre justitieombudsmannasekreterare Lotta Hämeen-Anttila, tfn 09 432 3353.