Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Justitieombudsman Paunio gav en anmärkning till tre poliser i Borgå

En maka hämtade tillhörigheter till vilka äganderätten inte var klarlagd från familjens gemensamma bostad med hjälp av polisens handräckning

28.6.2005

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio har gett en anmärkning till tre poliser i Borgå på grund av lagstridigt förfarande i fråga om att ge handräckning till en privatperson. En överkonstapel hade fattat beslut om att ge handräckningen, även om han inte hade någon befogenhet till detta. Två äldre konstaplar hade för sin del genom att ge handräckningen tryggat att makan i fråga kunde ta de tillhörigheter i sin besittning i fråga om vilka äganderätten inte var ostridig.

 

Händelseförloppet

 

En föreståndare för ett skyddshem hade av polisen i Borgå begärt handräckning för att hennes klient skulle kunna hämta tillhörigheter från familjens gemensamma bostad. Överkonstapeln i fråga hade av föreståndaren för skyddshemmet begärt att få en skriftlig handräckningsbegäran och samtidigt en kopia av det avtal som de före detta makarna hade ingått om fördelningen av egendomen. Överkonstapeln fattade beslut om att ge handräckningen och gav uppdraget åt en polispatrull.

 

Då modern i familjen gick för att hämta tillhörigheterna hade hon två äldre konstaplar med sig för att trygga att åtgärden skulle kunna genomföras. Som flytthjälp hade hon dessutom tre andra personer. Det tog cirka tre timmar att hämta tillhörigheterna. Fadern i familjen var hemma. Denne hade klart och tydligt meddelat poliserna, att fördelningen av de före detta makarnas egendom inte var ostridig och att den före detta maken inte fick föra bort lösöret.

 

Justitieombudsmannens avgörande

 

I sitt beslut med anledningen av klagomålet gällande polisernas förfarande konstaterar justitieombudsmannen att handräckning till en privatperson begränsar sig enbart till uppenbara och klara rättskränkningar. Polisen kan ge handräckning åt en privatperson då det är nödvändigt för att denne skall få tillträde till sina lagliga rättigheter och då rättskränkningen i fråga dessutom är uppenbar. Ytterligare förutsättningar för att handräckning skall kunna ges åt en privatperson är att denne förhindras att få tillträde till sina rättigheter och att privatpersonens tillträde till sina rättigheter förutsätter att polisbefogenheter tillgrips.

 

Justitieombudsmannen anmärker att överkonstapelns förfarande var felaktigt då han fattade beslutet om att ge handräckning. Rätten att fatta beslut om handräckning är begränsad till dem som hör till befälet; en överkonstapel hör till underbefälet.

 

Justitieombudsmannen anmärker dessutom att avtalet om fördelningen av egendomen hade undertecknats enbart av den ena av makarna. De äldre konstaplarnas förfarande var således felaktigt då de genom att ge handräckning tryggade avhämtningen av egendom till vilken äganderätten inte var ostridig. Poliserna skulle ha haft grundad anledning att trygga avhämtningen av sådana tillhörigheter som klart är avsedda för personligt bruk, såsom kläder och leksaker för barnen.

 

I sina utredningar till justitieombudsmannen bestred poliserna att de skulle ha gett handräckning. De ansåg att de hade varit på plats för att säkerställa att det inte skulle uppkomma några våldsamheter. De hade framhävt för de före detta makarna att de inte tar någon ställning till avvittringsavtalets innehåll eller rättsligt bindande verkan och att de inte befattar sig med valet av tillhörigheter eller bistår vid avhämtningen av dem.

 

Justitieombudsmannen konstaterar att gränsdragningen mellan att ge handräckning och att upprätthålla allmän ordning i några fall kan vara beroende av tolkning. I detta fall var det enligt henne dock klart fråga om handräckning. Poliserna hade tillsammans med modern begett sig till makarnas gemensamma bostad, varifrån modern uttryckligen hade för avsikt att hämta sina tillhörigheter. Också överkonstapelns beslut gällde uttryckligen givande av handräckning. Dessutom hade överkonstapeln enligt sin utredning framhävt för poliserna att det var deras uppgift att uttryckligen trygga att åtgärden kunde genomföras. Av överkonstapelns utredning får man också den uppfattningen att han har godkänt givandet av handräckningen för avhämtningen av tillhörigheterna i enlighet med avvittringsavtalet eller åtminstone i större omfattning än avhämtning av enbart oundgängliga tillhörigheter.

 

Ytterligare information ges av äldre justitieombudsmannasekreterare Aila Linnakangas, tel. (09) 432 3379.

Riksdagens justitieombudsmans beslut dnr 2308/4/03  i sin helhet (på finska).