Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Domstolens säkerhetskontroll får inte äventyra integritetsskyddet

JO Petri Jääskeläinen anser att personer som anländer till en domstol och säkerhetskontrolleras kan fråntas läkemedel som är förbjudna att inneha.
Det måste emellertid säkerställas att utomstående inte får reda på uppgifter som omfattas av integritetsskyddet.

I ett klagomål till JO kritiseras en säkerhetskontrollör vid Helsingfors tingsrätt. Kontrollören hade i klagandens väska observerat en läkemedelsförpackning och ställt frågor som klaganden ansåg vara kränkande för sin integritet. Klaganden uppgav att en annan person som kommit till säkerhetskontrollen hade hört samtalet om läkemedlet.

JO godtar inte tingsrättens generaliserande tolkning när det gäller läkemedel som är förbjudna att inneha.

I ärendet aktualiserades också andra frågor kring regleringen och utförandet av säkerhetskontroller.

Läkemedel som farliga eller förbjudna ämnen

Enligt lagen om säkerhetskontroller vid domstolar har en säkerhetskontrollör rätt att kontrollera en person som önskar tillträde till eller befinner sig i domstolen samt saker som personen medför.

Avsikten med bestämmelsen är att säkerställa att farliga föremål eller ämnen inte medförs till domstolen. Säkerhetskontrollören har rätt att omhänderta dels farliga föremål och ämnen och dels föremål och ämnen som är förbjudna att inneha.

Jääskeläinen konstaterar att lagen inte ger något detaljerat svar på frågan om vilka ämnen som är farliga eller förbjudna. Innebörden av dessa begrepp är tolkningsbar. I lagen om säkerhetskontroller nämns inte läkemedel som farliga eller förbjudna ämnen.

Flera läkemedel är farliga vid överdosering. Därav följer enligt JO:s åsikt dock inte nödvändigtvis att de kan "äventyra säkerheten och ordningen".

Lagen om säkerhetskontroller avser dock, i mycket vidsträckt bemärkelse, alla förbjudna äm-nen. Med hänvisning till lagens ordalydelse anser JO inte att det strider mot lagen att vid säkerhetskontroll omhänderta läkemedel, om det faktiskt är fråga om ämnen som är förbjudna att inneha.

Felaktigheter i tingsrättens anvisningar

Jääskeläinen anser att tingsrättens linjedragning är alltför ovillkorlig och generell eftersom den innebär att alla s.k. HCI-läkemedel, dvs. läkemedel som huvudsakligen inverkar på det centrala nervsystemet, ska betraktas som förbjudna eller farliga. HCI-läkemedel är inte nödvändigtvis narkotikaklassade och det är sålunda inte förbjudet att inneha sådana läkemedel trots att de eventuellt skaffats utan recept.

JO anser att anvisningen som publicerats på tingsrättens hemsidor refererar till en föråldrad läkemedelsförteckning. Dessutom gäller endast en del av förteckningen narkotikaklassade läkemedel.

Tingsrättens anvisningar är inexakta och innehåller sakfel. Som exempel kan nämnas att det enligt anvisningarna i lag är förbjudet att inneha vissa ämnen utan ett giltigt recept. Detta stämmer inte i fråga om sådana HCI-läkemedel som inte är narkotikaklassade.

Säkerhetskontrollen får äventyra varken rättegångens offentlighet eller integritetsskyddet
 
Lagen om säkerhetskontroller ger inte rätt att fråga efter personuppgifter. Man kan emellertid avslöja en persons identitet genom att ställa frågor om läkemedelsrecept.

En offentlig rättegång måste i princip kunna följas anonymt. Jääskeläinen anser det vara ytterst viktigt att personuppgifter som framgår i samband med en säkerhetskontroll inte ges eller förmedlas till andra. Under denna förutsättning är det möjligt att inhämta personuppgifter utan att det skulle strida mot principen om rättegångens offentlighet.

Det är skäl att fästa avseende vid var säkerhetskontrollen utförs och att säkerställa att utomstående inte får reda på uppgifter som omfattas av integritetsskyddet.

Domstolens utrymmesarrangemang eller eventuella brister i dem räcker inte som motivering för att säkerhetskontroll utförs på ett sätt som kränker det grundlagsfästa integritetsskyddet.

Väktare måste uppge sitt fullständiga namn

Dessutom anser JO att säkerhetskontrollören då han vägrade uppge sitt fullständiga namn för klaganden handlade felaktigt, med motiveringen att klaganden inte hade bett honom uppvisa sitt väktarkort. Något sådant krav kan enligt JO:s åsikt inte ställas ? en namnförfrågan bör räcka.

JO Jääskeläinen har delgett Helsingfors tingsrätt och säkerhetskontrollören sin uppfattning om saken. Beslutet har dessutom sänts för kännedom till justitieministeriet, för att det ska bedöma behovet av eventuella åtgärder. Justitieministeriet har ombetts underrätta alla domstolar om beslutet.

Justitieombudsmannen har bett tingsrätten och justitieministeriet före årets utgång meddela vilka åtgärder ärendet eventuellt har föranlett.

JO Petri Jääskeläinens beslut dnr 4250/4/09 i sin helhet (på finska)
 
Närmare information ger JO-sekreterare Pasi Pölönen, tfn (09) 432 3345.