Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Veronpalautusta ei saa ulosmitata ilman ilmoitusta velalliselle

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin katsoo Valtakunnanvoudinviraston menetelleen virheellisesti vuonna 2011, kun velalliset eivät saaneet ennakkoilmoitusta veronpalautuksen ulosmittauksesta eivätkä myöskään ilmoitusta ulosoton vireille tulosta. Velalliset saivat vain jälki-ilmoituksen asiasta.

Asiasta kannellut henkilö arvosteli Kansaneläkelaitoksen ja ulosottoviranomaisten tapaa, jolla ne perivät takaisin opintotukia veronpalautuksesta. Kun kantelija ei ollut saanut asiasta vireilletuloilmoitusta tai maksukehotusta, hänellä ei ollut mahdollisuutta estää ulosottomerkintää eikä ylimääräisiä kuluja.

Samasta asiasta oli saapunut oikeusasiamiehelle useita kanteluita.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan velallisille olisi tullut lähettää ulosoton vireilletuloilmoitus ja maksukehotus, kuten ulosottokaari edellyttää. Menettelystä oli vastuussa Valtakunnanvoudinvirasto.

Virheen taustalla kaksi eri päätöstä

Virheellinen menettely perustui kahteen aiempaan päätökseen.

Vuonna 2006 oli päätetty, että vireilletuloilmoitusta ja maksukehotusta ei enää lähetetty silloin, kun ulosotto tehtiin veronpalautuksesta. Päätöstä perusteltiin sillä, että ilmoitukset aiheuttivat runsaasti kyselyjä. Ulosmittauksesta lähetettiin kuitenkin edelleen ennakkoilmoitus, jonka perusteella velallinen voi maksaa saatavan vapaaehtoisesti.

Vuonna 2011 luovuttiin ennakkoilmoituksen lähettämisestä velallisille kustannussyistä. Lain mukaan ilmoitusta ei tarvitse antaa, mikäli vireilletuloilmoitus on annettu.

Tässä yhteydessä ei havaittu, että aikaisemman päätöksen perusteella vireilletuloilmoitusta ei enää lähetetty. Velalliset saivat nyt vain jälki-ilmoituksen.

Velallisen oikeusturvaa ei saa vaarantaa

Sakslin katsoo menettelyn vaarantaneen velallisen oikeusturvaa, sillä hyvän hallinnon perusperiaatteisiin kuuluu asianosaisten oikeus tulla kuulluksi. Julkisella vallalla on velvollisuus edistää tätä keskeistä oikeusturvan taetta, eikä sitä saa tulkita kapeasti.

Sakslin katsoo, että veronpalautusten massaluonne ja kiireinen aikataulu eivät voi olla esteenä perusoikeuksien toteutumiselle.

Ulosotto tulee voida järjestää niin, että ennakkoilmoitukset ovat riittävän selkeitä ja että velallisella on tosiasiallinen mahdollisuus saada tieto ulosottoperinnästä.

Tänä vuonna asia on kunnossa. Valtakunnanvouti on selvityksensä mukaan uudistanut vireilletuloilmoitusta ja maksukehotusta ja lähettää ne säännönmukaisesti velallisille.

Ulosmittaukset loka-marraskuun vaihteessa

Veronpalautusten ulosmittaus toimitetaan syksyisin loka-marraskuun vaihteessa.

Ulosottovirastot lähettävät tiedot ulosmittauksista verohallinnolle, eikä ulosmittauksia tuolloin enää voi peruuttaa tai niiden määrää muuttaa.

Verohallinto tilittää ulosmitatut varat suoraan ulosottovirastoihin joulukuussa silloin, kun veronpalautukset muutoinkin maksetaan.

Veronpalautuksista tehdään vuosittain noin 200 000 ulosmittausta.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätös dnro 4139/4/11 kokonaisuudessaan.
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä, puh. 4321.