Usein kysyttyä

Kenestä voi kannella oikeusasiamiehelle?

Kantelun voi tehdä viranomaisista, virkamiehistä ja muista, jotka hoitavat julkista tehtävää.

Viranomaisia ovat esimerkiksi:
- valtion virastot ja laitokset
- kuntien toimielimet kuten kunnanhallitukset ja lautakunnat.

Virkamiehiä ovat esimerkiksi:
- tuomarit
- poliisit
- ulosottomiehet
- kunnanjohtajat
- kunnanvaltuutetut
- rakennustarkastajat
- sosiaalityöntekijät
- peruskoulunopettajat
- terveyskeskuslääkärit

Muita julkista tehtävää hoitavia ovat esimerkiksi työttömyyskassat ja vakuutuslaitokset silloin, kun ne hoitavat lakisääteisiä korvauksia, tukia ja eläkkeitä, tai yksityiset yritykset, joilta kunnat ostavat terveyspalveluja.

Kuinka vanhasta asiasta voi kannella?

Oikeusasiamies ei ilman erityistä syytä tutki kantelua yli kaksi vuotta vanhasta asiasta.

Voiko oikeusasiamiehelle kannella asiasta, johon on vielä mahdollisuus hakea muutosta muulta viranomaiselta?

Oikeusasiamies ei tutki kantelua asiasta, joka on parhaillaan tuomioistuimen tai muun viranomaisen käsiteltävänä, eikä asiaa, jossa muutoksenhaku on kesken tai johon voi vielä hakea muutosta.

Voiko oikeusasiamies kumota viranomaisen päätöksen tai tuomioistuimen ratkaisun?

Ei voi.

Voiko kantelun tehdä itse vai tarvitseeko siihen lakimiehen apua?

Kantelun voi kirjoittaa itse vapaamuotoisesti tai käyttämällä sähköistä kantelulomaketta. Lomakkeen voi myös tilata oikeusasiamiehen kansliasta, puh. 09 *4321.
Lakimiehen apua ei tarvitse käyttää.

Maksaako kantelun tutkinta?

Ei maksa. Kantelun tutkinta on kantelijalle täysin maksutonta.

Voiko kantelun kirjoittaa käsin?

Kyllä voi. Se täytyy kuitenkin kirjoittaa niin selkeästi, että se on luettavissa.

Onko kantelu julkinen?

Kantelua käsiteltäessä noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Lain mukaan salassa pidettäviä ovat aina esimerkiksi kantelijan terveydentilaa tai sosiaalietuuksia koskevat tiedot.

Kantelijan nimi tulee kantelun kohteena olevan tietoon, kun tätä kuullaan kantelun johdosta.

Ennen asian ratkaisua kanteluasiakirjojen julkisuus harkitaan kussakin tapauksessa erikseen.

Kuinka kauan kantelun käsittely kestää?

Kantelun käsittelyn kesto riippuu asian luonteesta.
Jos kantelun kohteena oleva asia ei kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan, asia ratkaistaan mahdollisimman pian.
Keskimääräinen käsittelyaika on noin kolme kuukautta.

Mitä asiakirjoja kanteluun tulisi liittää?

Kanteluun perehtymistä nopeuttaa, jos sen mukana toimitetaan tärkeimmät asiaan liittyvät asiakirjat.
Toisen puolesta kanneltaessa on syytä liittää mukaan valtakirja.

Voiko kantelun lähettää faksilla?

Kyllä voi. Oikeusasiamiehen faksinumero on 09 432 2268. Kantelun voi myös lähettää postitse tai sähköpostitse tai sen voi tuoda oikeusasiamiehen kansliaan. Kanslia on auki klo 9 - 16.
Osoite on Arkadiankatu 3, 2. kerros.

Voiko mahdollisesta kantelusta kysyä oikeusasiamiehen kansliasta?

Kyllä voi.
Kantelun teosta voi tarvittaessa keskustella oikeusasiamiehen kanslian neuvontalakimiehen kanssa puhelimitse puh. 09 4321 (eduskunnan vaihde) tai henkilökohtaisesti. Henkilökohtainen tapaaminen edellyttää ajanvarausta.
 
Neuvontalakimies ei voi ennakoida kantelun lopputulosta. Kantelun tutkiminen käynnistyy vasta, kun kirjallinen kantelu on tullut vireille Kantelusta tekee päätöksen oikeusasiamies tai apulaisoikeusasiamies.

Miten kantelun käsittelyn vaiheesta saa tietoa?

Kantelun käsittelyn vaihetta voi tiedustella oikeusasiamiehen kirjaamosta, puh. 09 432 3381, tai kantelua käsittelevältä esittelijältä.

Kummalle kannella, oikeusasiamiehelle vai oikeuskanslerille?

Kannella voi oman valintansa mukaan joko oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille, sillä heidän tehtävänsä ja toimivaltansa on pääosin samat.

Oikeusasiamies tutkii kuitenkin kantelut, jotka koskevat puolustusvoimia, vankeinhoitoa ja muita suljettuja laitoksia. Oikeuskansleri toimittaa tällaiset kantelut oikeusasiamiehelle viran puolesta. Siirrosta ilmoitetaan aina kantelijalle.

Oikeusasiamies ja oikeuskansleri eivät tutki yhtä aikaa samaa asiaa, vaan kantelun tutkii laillisuusvalvojista se, jolle kantelu on tullut ensin.

Jos on tyytymätön oikeuskanslerinvirastosta saamaansa vastaukseen, voiko samasta asiasta kannella oikeusasiamiehelle?

Laillisuusvalvojat eivät valvo toistensa toimintaa. Jos oikeuskansleri on jo tutkinut kantelun, samaa asiaa koskevaa kantelua ei oteta enää uudelleen tutkittavaksi oikeusasiamiehen kansliassa ilman erityistä syytä.

Kansalaisten oikeusturvan kannalta on olennaista, että jokainen voi saattaa asiansa jommankumman laillisuusvalvojan tutkittavaksi.

Kanteluoikeus ei riipu kansalaisuudesta.