Vanhusten oikeudet

Oikeusasiamies valvoo vanhusten oikeuksia

Oikeusasiamiehen tehtävänä on edistää vanhusten oikeuksia. 

Vanhusten oikeuksien turvaaminen on osa kokonaisvaltaista perus- ja ihmisoikeuksien suojaamista, valvontaa ja edistämistä. Tavoitteena on vanhusten perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja ihmisarvoinen elämä koko elämänkaaren ajan.

Kanteluista annettujen ratkaisujen ja oikeusasiamiehen tekemien tarkastusten perusteella oikeusasiamies ottaa kantaa lukuisiin vanhusten perusoikeuksia koskeviin kysymyksiin vuosittain. Viranomaisten ja julkisia tehtäviä hoitavien yksityisten tahojen on tunnettava ja otettava huomioon eduskunnan oikeusasiamiehen tekemät ratkaisut ja kannanotot.

Oikeusasiamiehellä on myös kansainvälisiin yleissopimuksiin perustuvia erityistehtäviä, jotka tukevat vanhusten oikeuksien valvontaa ja edistämistä. Oikeusasiamies valvoo YK:n yleissopimuksen mukaisena kansallisena valvontaelimenä esimerkiksi muistisairaiden vanhusten oloja ja kohtelua.

Lue lisää oikeusasiamiehen vanhuksille suunnatusta esitteestä:

Vanhusten oikeudet - voiko oikeusasiamies auttaa?

 

 

Hyvä kohtelu vanhustenhuollossa

Iän karttuessa eteen tulevat uudet haasteet. Nämä uudet tilanteet koskevat sekä vanhuksia että heidän läheisiään. Ikääntyessä riippuvuus muista ihmisistä voi lisääntyä. Tällöin vanhukset ovat haavoittuvassa asemassa ja heidän kohteluunsa tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Oikeutesi toteutuvat, kun:

 • sinulla on oikeus tehdä päätöksiä ja tahtoasi kunnioitetaan
 • sinua kuullaan ja olet mukana itseäsi koskevassa päätöksenteossa
 • tahtoasi selvitetään, vaikka sinun olisi vaikea ilmaista itseäsi
 • sinua kohdellaan yhdenvertaisesti
 • saat apua ja tukea, kun sitä tarvitset
 • saat palvelua ja hoitoa lain edellyttämällä tavalla

Mitkä tahot valvovat vanhuksille suunnattuja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja?

Palveluntuottajan on valvottava, että sen tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat asianmukaisia. Palveluntuottajia voivat olla kunnat, kuntainliitot ja myös yksityiset tahot kuten yhtiöt, säätiöt ja yhdistykset, kun ne tuottavat palvelua viranomaisen toimeksiannosta. Kaikkien niiden on valvottava omaa toimintaansa.

Sosiaalihuollon henkilöstön on ilmoitettava viipymättä sosiaalihuollon toiminnasta vastaavalle taholle, jos he huomaavat epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa.

Sosiaalihuollon palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma, jossa se kuvaa omaa toimintaansa ja sen laatua. Omavalvontasuunnitelman pitää olla toimintayksiköissä nähtävillä ja saatavilla ilman erillistä pyyntöä.

Kunta on vastuussa vanhuspalveluiden järjestämisestä asukkailleen. Lisäksi kunnan on valvottava sen alueella järjestettäviä vanhuspalveluja.

Aluehallintovirastot valvovat alueellaan annettavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joita annetaan joko kunnan tai yksityisen toimesta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja käsittelee pääasiassa asioita, jotka koskevat useamman aluehallintoviraston alueelle ulottuvia tai muutoin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia sosiaali- ja terveysasioita.

Eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri ovat ylimpiä laillisuusvalvojia. He valvovat viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien toimintaa.

Oikeusasiamies ei valvo yksityisten yritysten tai tahojen menettelyä, jolleivat ne hoida julkista tehtävää. Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat hoitavat julkista tehtävää silloin, kun ne tuottavat palvelujaan viranomaisen toimeksiannosta ostopalveluna tai palveluseteliä vastaan.

Miten toimit, jos koet tulleesi kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti?

Sosiaalipalvelut

Jos olet tyytymätön saamaasi sosiaalihuoltoon, asia on hyvä ottaa esille palvelun antajan kanssa ja selvittää tilannetta saman tien siellä, missä virhe on tapahtunut.

Sosiaaliasiamies

Jos tarvitset ulkopuolista apua, voit ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen. Jokaisessa kunnassa on oltava nimetty sosiaaliasiamies. Hänen tehtävänään on neuvoa sosiaalihuollon asiakkaita sosiaalihuoltoon liittyvissä kysymyksissä ja myös pulmatilanteissa.

Muistutus

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kunnalliselle sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tehdään yleensä kirjallisesti. Sosiaaliasiamies voi avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Kantelu

Voit tehdä kirjallisen kantelun aluehallintovirastolle tai Valviraan, jos sosiaalihuollon viranomainen on menetellyt virheellisesti. Voit kannella aluehallintovirastolle tai Valviraan myös yksityisesti tuotetuista sosiaalipalveluista.

Voit tehdä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille, kun sosiaalihuoltoa antaa viranomainen tai yksityinen taho viranomaisen toimeksiannosta.

Oikaisuvaatimus ja valitus

Jos olet tyytymätön sosiaalihuoltoa koskevaan viranomaisen antamaan päätökseen, siihen liitetyn muutoksenhakuohjeen mukaan voit hakea oikaisua. Oikaisuvaatimukseen annetusta ratkaisusta voi yleensä valitusosoituksen mukaisesti valittaa hallinto-oikeuteen.

Terveydenhuollon toiminta

Jos olet tyytymätön saamaasi terveydenhuoltoon, asia on syytä ottaa esille palvelun antajan kanssa ja selvittää tilannetta saman tien siellä, missä hoitoa on annettu.

Potilasasiamies

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä on potilasasiamies. Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaita sekä antaa tietoa potilaan oikeuksista. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Muistutus

Jos hoitopaikassa käydyistä keskusteluista ei ole apua, hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutus tehdään yleensä kirjallisesti. Potilasasiamies voi avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Kantelu

Terveydenhuollon potilas voi kannella hoidostaan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan terveydenhuollon valvontaviranomaiselle eli aluehallintovirastolle tai Valviraan.

Voit tehdä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

Mistä asioista voit kannella oikeusasiamiehelle?

Kantelun oikeusasiamiehelle voi tehdä vanhuksen palvelua ja hoivaa koskevissa viranomaisten toimintaan liittyvissä asioissa sekä muissakin asioissa, esimerkiksi:

 • sinua tai omaistasi on kohdeltu epäasiallisesti viranomaisessa tai julkisessa palvelussa
 • et ole saanut riittävästi tietoja ja neuvontaa
 • palvelut eivät vastaa tarvetta
 • palveluntarpeen arviointia ei ole tehty, vaikka arviointi olisi tarpeen tehdä
 • et ole saanut hakemastasi palvelusta tai etuudesta kirjallista päätöstä, josta voisit tarvittaessa valittaa
 • kotihoidon tai hoivan ja hoidon laatu palveluasumisessa, vanhainkodissa tai sairaalassa ei ole riittävä
 • yksityisyyttäsi ei ole kunnioitettu
 • mielipiteesi itseäsi koskevassa asiassa on ohitettu tai sitä ei ole kysytty
 • liikkumistasi on rajoitettu perusteettomasti
 • palvelujen hinnoittelu on epäselvää

Kantelulomake löytyy sähköisessä muodossa tästä linkistä.

 

Oikeusasiamiehen toimintakertomuksessa on ollut vuodesta 2017 lukien erillinen jakso vanhusten oikeuksista.