Vanhusten oikeudet

Oikeusasiamies valvoo vanhusten oikeuksia

Oikeusasiamiehen tehtävänä on edistää vanhusten oikeuksia. 

Vanhusten oikeuksien turvaaminen on osa kokonaisvaltaista perus- ja ihmisoikeuksien suojaamista, valvontaa ja edistämistä. Tavoitteena on vanhusten perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja ihmisarvoinen elämä koko elämänkaaren ajan.

Kanteluista annettujen ratkaisujen ja oikeusasiamiehen tekemien tarkastusten perusteella oikeusasiamies ottaa kantaa lukuisiin vanhusten perusoikeuksia koskeviin kysymyksiin vuosittain. Viranomaisten ja julkisia tehtäviä hoitavien yksityisten tahojen on tunnettava ja otettava huomioon eduskunnan oikeusasiamiehen tekemät ratkaisut ja kannanotot.

Oikeusasiamiehellä on myös kansainvälisiin yleissopimuksiin perustuvia erityistehtäviä, jotka tukevat vanhusten oikeuksien valvontaa ja edistämistä. Oikeusasiamies valvoo YK:n yleissopimuksen mukaisena kansallisena valvontaelimenä esimerkiksi muistisairaiden vanhusten oloja ja kohtelua.

 

Hyvä kohtelu vanhustenhuollossa

Iän karttuessa eteen tulevat uudet haasteet. Nämä uudet tilanteet koskevat sekä vanhuksia että heidän läheisiään. Ikääntyessä riippuvuus muista ihmisistä voi lisääntyä. Tällöin vanhukset ovat haavoittuvassa asemassa ja heidän kohteluunsa tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Oikeutesi toteutuvat, kun:
•    sinulla on oikeus tehdä päätöksiä ja tahtoasi kunnioitetaan
•    sinua kuullaan ja olet mukana itseäsi koskevassa päätöksenteossa
•    tahtoasi selvitetään, vaikka sinun olisi vaikea ilmaista itseäsi
•    sinua kohdellaan yhdenvertaisesti
•    saat apua ja tukea, kun sitä tarvitset
•    saat palvelua ja hoitoa lain edellyttämällä tavalla

Miten toimit, jos koet tulleesi kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti?

Jos olet tyytymätön saamaasi sosiaali- tai terveydenhuoltoon, asia on hyvä ottaa esille palvelun antajan kanssa ja selvittää tilannetta saman tien siellä, missä hoitoa on annettu.

Muistutus

Jos hoitopaikassa käydyistä keskusteluista ei ole apua, hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutus tehdään yleensä kirjallisesti. Potilasasiamies voi avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tehdään yleensä kirjallisesti. Sosiaaliasiamies voi avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Oikaisuvaatimus ja valitus

Jos olet tyytymätön sosiaalihuoltoa koskevaan viranomaisen antamaan kirjalliseen päätökseen, siihen liitetyn muutoksenhakuohjeen mukaan voit hakea oikaisua. Tekemääsi oikaisuvaatimukseen annetusta ratkaisusta voi yleensä valitusosoituksen mukaisesti valittaa hallinto-oikeuteen.

Kantelu

Jos sosiaalihuollon viranomainen on menetellyt virheellisesti, voit tehdä kirjallisen kantelun aluehallintovirastolle tai Valviraan. Myös terveydenhuollon potilas voi kannella hoidostaan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan terveydenhuollon valvontaviranomaiselle eli aluehallintovirastolle tai Valviraan. Molemmille voi kannella myös yksityisesti tuotetuista palveluista.

Oikeusasiamies on ylin laillisuusvalvoja, jolle kuuluu muun muassa

•    vanhusten oikeuksien valvonta 
•    yksilön oikeuksia koskevat asiat sosiaali- ja terveydenhuollossa 

Oikeusasiamies valvoo viranomaisten toimintaa sekä yksityisten yritysten tai tahojen menettelyä, jos ne hoitavat julkista tehtävää. Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat hoitavat julkista tehtävää silloin, kun ne tuottavat palvelujaan viranomaisen toimeksiannosta ostopalveluna tai palveluseteliä vastaan.

Oikeusasiamies valvoo myös muiden valvontaviranomaisten toimintaa.

Mistä asioista voit kannella oikeusasiamiehelle?

Kantelun oikeusasiamiehelle voi tehdä vanhuksen palvelua ja hoivaa koskevissa viranomaisten toimintaan liittyvissä asioissa sekä muissakin asioissa, jos esimerkiksi:

  • sinua tai omaistasi on kohdeltu epäasiallisesti viranomaisessa tai julkisessa palvelussa
  • et ole saanut riittävästi tietoja ja neuvontaa
  • palvelut eivät vastaa tarvetta
  • palveluntarpeen arviointia ei ole tehty, vaikka arviointi olisi tarpeen tehdä
  • et ole saanut hakemastasi palvelusta tai etuudesta kirjallista päätöstä, josta voisit tarvittaessa valittaa
  • kotihoidon tai hoivan ja hoidon laatu palveluasumisessa tai sairaalassa ei ole riittävä
  • yksityisyyttäsi ei ole kunnioitettu
  • mielipiteesi itseäsi koskevassa asiassa on ohitettu tai sitä ei ole kysytty
  • liikkumistasi on rajoitettu perusteettomasti
  • palvelujen hinnoittelu on epäselvää

Kantelulomake löytyy sähköisessä muodossa tästä linkistä.

Oikeusasiamiehen toimintakertomuksessa on ollut vuodesta 2017 lukien erillinen jakso vanhusten oikeuksista.