Tietosuojan periaatteet eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo viranomaisten toiminnan laillisuutta tutkimalla kanteluita sekä puuttumalla epäkohtiin myös omasta aloitteestaan. Tässä työssä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan kertyy sekä henkilötietoja että muunlaista tietoa.

Henkilötietoja koskee tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuojasetus. Asiakirjojen julkisuutta puolestaan säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Oikeusasiamiehen kansliassa käsitellään henkilö- ja muita tietoja seuraavasti:

Diaarimerkinnät
 

Kun kantelukirjoitus tulee oikeusasiamiehen kansliaan postin, faksin tai sähköpostin välityksellä, se kirjataan oikeusasiamiehen diaariin.

Diaariin merkitään kantelijan nimi ja osoite, milloin kantelu on saapunut ja mitä se käsittelee.

Kantelun tutkinnan edetessä diaariin lisätään, mitä selvityksiä on hankittu ja milloin, kuka asiaa valmistelee ja kuka sen lopulta ratkaisee.

EU:n tietosuoja-asetuksen (15, 16 ja 18 artiklat) mukaan jokaisella kantelun tehneellä ja muulla rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus voida tarkistaa itseään koskevat tiedot oikeusasiamiehen diaarissa ja pyytää tarvittaessa virheellisten tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista.

Tarkempia tietoja diaariin merkittävistä tiedoista, diaaritietojen julkisuudesta ja luovuttamisesta sekä muustakin henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista selosteessa käsittelytoimista, joka on saatavilla alla olevan linkin kautta tai oikeusasiamiehen kanslian kirjaamosta, puh. 09 432 3381 tai oikeusasiamies(at)eduskunta.fi

Asiakirjojen salassapidosta kantelun tutkinnan aikana päättää asian ratkaisija eli oikeusasiamies tai apulaisoikeusasiamiehet.

Tietopyynnöt

Laillisuusvalvonta-asioita koskevista tietopyynnöistä päättää ensisijaisesti se esittelijä, jonka esittelemästä tai käsittelemästä asiasta on kysymys. Mikäli esittelijä on estynyt, tiedon antamisesta päättää pääesittelijä tai kansliapäällikkö.

Muissa kuin laillisuusvalvonta-asioissa tietopyynnöistä päättää ensisijaisesti kansliapäällikkö.

Jos tietopyyntöä koskeva ratkaisu on kielteinen, pyynnön esittäjä voi saattaa asian oikeusasiamiehen tai apulaisoikeusasiamiehen päätettäväksi. Oikeusasiamiehen tai apulaisoikeusasiamiehen kielteinen päätös annetaan kirjallisena. Siihen liitetään valitusosoitus hallinto-oikeudelle.

lhmisoikeuskeskuksen käsittelemiä asioita koskevista tietopyynnöistä päättää se keskuksen virkamies, jonka käsittelemästä asiasta on kysymys. Mikäli hän on estynyt, asiasta päättää muu keskuksen virkamies tai kansliapäällikkö.

Jos tietopyyntö koskeva ratkaisu on kielteinen, pyynnön esittäjä voi saattaa asian lhmisoikeuskeskuksen johtajan ratkaistavaksi. Johtajan kielteinen päätös annetaan kirjallisena. Siihen liitetään valitusosoitus hallinto-oikeudelle.

Seloste käsittelytoimista

Oikeusasiamiehen verkkosivuston evästeet

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita selain tallentaa kävijän laitteelle. Evästeillä mahdollistetaan muun muassa käyttäjän tekemien valintojen, kuten kielivalinnan säilyttäminen, kun käyttäjä siirtyy verkkosivustolla sivulta toiselle. 

Oikeusasiamiehen verkkosivustolla (www.oikeusasiamies.fi) käytetään sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä. Välttämättömien evästeiden avulla varmistetaan verkkosivuston tekninen toimivuus, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Verkkosivusto käyttää aina suojattua yhteyttä (https).

Oikeusasiamiehen sivuston evästeillä ei kerätä henkilötietoja.

Käytetyt evästeet:

JSESSIONID
Evästettä käytetään tallentamaan yhteyden tila sivuvaihdosten välillä.

COOKIE_SUPPORT
Evästeeseen tallennetaan tieto siitä, tukeeko vierailijan käyttämä selain evästeitä.

GUEST_LANGUAGE_ID
Evästettä käytetään tallentamaan käyttäjän käyttämän selaimen toivottu kielisyys.

LFR_SESSION_STATE_20159
Käytetyn ohjelmistoalustan yhteysseurantaan käyttämä lyhytaikainen eväste, joka sisältää yhteyden aikaleiman.

BIGipServer4mbcD6Hh56BXOecNBb/tKw 
Evästettä käytetään sivustolla vierailevan käyttäjän työaseman ja oikeusasiamiehen sivuston välisen yhteydentilan ylläpitoon.

TS013de477
Evästettä käytetään vahvistamaan vierailevan käyttäjän evästeiden muuttumattomuus.