Saavutettavuusseloste

Tervetuloa, tämä on eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.oikeusasiamies.fi sivustoa ja on laadittu 1.9.2019.

Digipalvelun saavutettavuuden tila:

Digipalvelu täyttää kriittiset A & AA saavutettavuusvaatimukset

Oikeusasiamiehen kanslian uudistetut verkkopalvelut julkaistiin 16.10 2018. Uudistuksen keskeiseksi lähtökohdaksi otettiin palvelun saavutettavuus sekä sivustojen responsiivisuus eli käyttöliittymän mukautuminen eri päätelaitteilla käytettäväksi. Annanpura Oy:n asiantuntijat testasivat kehitettävien palveluiden käytettävyyttä useaan otteeseen näkövammaisten ja muiden erityisryhmien käyttämillä apuvälineillä. Testipalautteen perusteella verkkopalvelujen julkaisualustan toimittaja Teamware Plaza Oy teki parannuksia julkaisualustaohjelmistolla tuotettavan sisällön saavutettavuusominaisuuksiin.

Sivustot on siis kehitetty kolmen osapuolen eli kanslian, saavutettavuuden asiantuntijaorganisaation ja järjestelmätoimittajan yhteistyönä. Teknisen kehityksen lisäksi palvelun graafisesta yleisasusta ja navigaatiorakenteesta pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeä. Sisällön saavutettavuudessa havaitut puutteet ovat kehitystyön seuraava painopiste.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö

Tekniset puutteet

Mobiilinäkymän navigointivalikon käyttö apuvälineillä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Mobiilinäkymässä valikkoa voi käyttää myös näppäimistöllä sekä motorisilla apuvälineillä ja ruudunlukuohjelmilla. Kuitenkin, kun valikon viimeisestä kohteesta siirtyy eteenpäin, valikko jää auki. Tämä aiheuttaa hankaluuksia näiden apuvälineiden käyttäjille.

Kuinka tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla?

Valikko kyllä toimii, mutta sen käyttö mobiililaitteilla käyttäen saavutettavuusavusteita on hankalaa, koska valikko ei sulkeudu kaikissa tilanteissa automaattisesti.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

Ongelma liittyy WCAG 2.1 kriteeristön kohtaan 2.1 Käytettävissä näppäimistöltä ja 2.4 Navigoitava, mutta ei ole suoranainen rike niitä vastaan, mutta hankaloittaa ko. vaatimusten käytännön toteutumista käytettäessä mobiililaitteilla näkövammaisten avusteita tai motorisia avusteita.

Syy noudattamatta jättämiselle

Ongelma havaittiin testeissä, eikä korjausta ole vielä otettu käyttöön.

Kantelulomakkeen virheilmoitukset

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kantelulomakkeella on vaatimusten mukainen virheiden tunnistusmenettely, mutta virheilmoitukset voi olla vaikea havaita, koska ne on esitetty vain kunkin syötekentän kohdalla eikä koostetusti.

Kuinka tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla?

Virheilmoitukset kyllä ovat näkyvissä, kun sisällön lukee, ja lomakkeen saa näin ollen oikein täytettyä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

Ongelma liittyy WCAG 2.1 vaatimuksen 3.3.1 Virheen tunnistaminen (taso A) toteutukseen. Sinällään toteutus ei ole ristiriidassa vaatimuksen kanssa, mutta toteutus on parannettavissa, ja sitä ollaankin parantamassa.

Syy noudattamatta jättämiselle

Kyseessä on käytetyn järjestelmäkomponentin perusominaisuus.

Kantelun esikatselun sulkemispainike

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kantelun esikatselun sulkemispainikkeen avusteteksti on virheellinen, ja käyttäjän voikin olla vaikea ymmärtää sen toiminta.

Kuinka tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla?

Esikatselu on mahdollista sulkea näppäimistöllä (esc-näppäin). Toteutus syötteiden tarkistuksen suhteen on käytettävissä, mutta esikatselun sulkeminen on näkörajoitteiselle ongelmallista. Esikatselusta kyllä pääsee pois esimerkiksi sarkainnäppäimen tai mobiililaitteiden avusteita käytettäessä kosketuseleiden avulla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

Ongelma liittyy WCAG 2.1 kriteerin 3.3.4 Virheiden ennaltaehkäisy (lakiin perustuva, taloudellinen data [taso AA]) toteutukseen.

Syy noudattamatta jättämiselle

Kyseessä on käytössä olevan järjestelmän vakiokomponentin käännösvirhe, jota ei ole havaittu testeissä.

Kantelulomakkeen esikatselu mobiilinäkymässä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kantelulomakkeen esikatselun avausnappi ei siirrä kohdistinta esikatseluikkunan alkuun, kun käytetään mobiililaitteissa näkövammaisten avustetoimintoja.

Kuinka tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla?

Esikatselu on kyllä käytettävissä, ja kohdistuksen voi siirtää komponenttiin joko napauttamalla tai etenemällä tabulaattorinäppäimellä tai mobiililaitteen eleillä (mikäli saavutettavuusavustimet ovat käytössä).

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

-

Syy noudattamatta jättämiselle

Toteutus- ja testausvaiheissa ei kiinnitetty tarpeeksi huomiota mobiililaitteiden käyttöön yhdessä näytönlukijasovellusten kanssa.

Epäyhtenäinen käyttöliittymä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Eduskunnan oikeusasiamiehen erillissivustoilla (Lasten ja nuorten sivut, selkokieliset sivut) on erilainen visuaalinen ilme ja käyttöliittymä kuin pääsivustolla. Erillissivustoille vievästä linkkitekstistä tai asiayhteydestä ei ilmene, että kyseessä ovat erilliset sivustot.

Kuinka tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla?

Linkki toimii, mutta sivuston ilmeen yllättävä vaihtuminen voi haitata kognitiivisista rajoitteista kärsiviä, näkövammaisia ja ikääntyneitä käyttäjiä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

WCAG 2.1: 3.2.3 Johdonmukainen navigointi (taso AA)

Syy noudattamatta jättämiselle

Erillissivustoja ei ole kehitetty samaan tahtiin pääsivuston kanssa. Tarkoitus on korjata linkkitekstiä, jotta siirtyminen erilliselle sivustolle on selkeää. Erillissivustoilla on kuitenkin tarkoitus säilyttää oma ilmeensä ja käyttöliittymänsä.

Linkkejä PDF-asiakirjoihin

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kaikissa linkeissä, jotka avaavat tai lataavat pdf-tiedoston, ei ole merkintää, että kyseessä on linkki joka lataa liitetiedoston.

Kuinka tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla?

Sisältö on saavutettavissa, mutta koska linkki vie käyttäjän uuteen kontekstiin ja uuteen käyttöliittymään, siitä pitäisi varoittaa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

Ongelma liittyy WCAG 2.1 vaatimukseen 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) (taso A). Linkin tarkoitus kuitenkin on suhteellisen selvä, mutta selvyyden lisäämiseksi olisi syytä aina mainita, että kyseessä on pdf-linkki.

Syy noudattamatta jättämiselle

Tätä ei sisäisissä testeissä havaittu ongelmaksi. Korjaus on kuitenkin tekeillä.

Epätarkkaa otsikointia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kaikkien sivujen otsikkohierarkia ei ole täydellinen. Joiltakin sivuilta puuttuu tason kaksi otsikot, vaikka sivuilla on sekä tason yksi että kolme otsikoita.

Kuinka tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla?

Ongelma ei rajoita palvelun saantia, ainoastaan vaikeuttaa sisällön hierarkian hahmottamisessa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

WCAG 2.1 vaatimus 1.3.1 Informaatio ja suhteet (taso A).

Syy noudattamatta jättämiselle

Sivujen varsinainen sisältö rakentuu yhdestä tai useammasta sisältöelementistä. Sama sisältöelementti voi olla sivulla yksinään tai yhdessä muiden sisältöelementtien kanssa yhdessä. Sivun pääotsikko on tasoa 1. Otsikkotaso 2 on varattu sisältöelementtikohtaiselle otsikolle. Sisältöelementtien sisäiset väliotsikot ovat tasoa 3 ja siitä eteenpäin. Jos sivulla on vain yksi sisältöelementti, tason 2 otsikko on yleensä tarpeeton, tai se vain toistaisi tason yksi otsikkoa.

Visuaaliset puutteet

Ei ongelmia.

Sisällön puutteet

PDF-asiakirjat

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivustolle tallennetut ja linkitetyt PDF-dokumentit eivät ole saavutettavia. Niistä puuttuu muun muassa otsikkorakenteita ilmaisevat merkinnät, jotka helpottaisivat asiakirjan rakenteen hahmottamista ja sen ymmärtämistä.

Kuinka tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla?

Asiakirjat voidaan lukea myös apuvälineiden avulla esimerkiksi kappale kerrallaan, mutta asiakirjan rakenne ei välttämättä hahmotu apuvälineiden käyttäjille.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

WCAG 2.1 vaatimus 1.3.1 Informaatio ja suhteet (taso A).

Syy noudattamatta jättämiselle

Asiakirjojen tuotantoprosessia ei ole vielä mukautettu saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi.

Muut puutteet

Ei ongelmia.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen

Saavutettavuuskorjauksia tehdään jatkuvasti, jos ongelmia havaitaan. Saavutettavuusarvioinneissa havaittuja puutteita on jo korjattu, mutta järjestelmänhallinnallisista syistä kaikkia korjauksia ei ole vielä asennettu tuotantojärjestelmään.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi
 

SÄHKÖPOSTILLA
oikeusasiamies@eduskunta.fi

SOITTAMALLA
09 4321 (eduskunnan vaihde)

Valvontaviranomaisella ei ole oikeutta valvoa ja tarkastaa eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin digitaalisia palveluita eikä antaa niitä koskevia määräyksiä saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi.

Valvontaviranomainen ei myöskään voi kohdistaa tässä luvussa tarkoitettua valvontaa ja tarkastuksia tuomioistuimiin eikä antaa niille niiden digitaalisia palveluita koskevia määräyksiä.

(Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 12 § )