Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vaikeasti kehitysvammaisen potilaan kiireellinen hammashoito laiminlyötiin

Oikeusasiamieheltä huomautus ja hyvitysesitys
 
Kanta-Hämeen keskussairaalan suukirurgian erikoishammaslääkäri ja sairaanhoitopiiri ovat saaneet eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläiseltä huomautuksen, koska ne laiminlöivät kiireellisen suun terveydenhuollon järjestämisen vaikeasti kehitysvammaiselle potilaalle.

Oikeusasiamies katsoo, että laiminlyönnistä aiheutui potilaalle sellaista tarpeetonta kipua ja kärsimystä, jota ei voida hyvittää pelkästään moitteilla.

Hän esittää, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hyvittää potilaalle tämän kokemat perus- ja ihmisoikeuksien loukkaukset. Kuntayhtymän tulee ilmoittaa toimenpiteistään oikeusasiamiehelle vuoden loppuun mennessä.

Potilas asuu palvelukodissa. Hänellä on diagnosoitu syvä älyllinen kehitysvammaisuus, autistinen häiriö sekä puheen ja kielen kehityshäiriö. Hän ei pysty puhumaan ja ilmaisemaan kipuaan kielellisesti. Asiasta kanteli hänen sisarensa, joka toimii hänen edunvalvojanaan.

Hoidon tarpeen arviointi ja hoidon järjestäminen epäonnistuivat

Potilaan hoidon tarpeen arviointi epäonnistui monin tavoin. Terveyskeskuslääkäri antoi hänelle 7.8.2013 lähetteen anestesiahammashoitoon keskussairaalaan, mutta määritteli lähetteen kiireellisyysluokaksi yli 30 päivää.

Keskussairaalan erikoishammaslääkäri asetti potilaan lähetteen perusteella kiireettömän hoidon jonoon odottamaan hoitoon pääsyä epämääräiseksi ajaksi. Näin ei voi lain mukaan tehdä, lääkärin olisi tullut ilmoittaa potilaan edunvalvojalle hoitoon pääsyn ajankohta. Lisäksi hänen olisi tullut ottaa huomioon lähetteeseen kirjatut oireet ja järjestää hoitoaika kiireellisenä etenkin, koska potilaan tilasta ei ollut konsultoitu hammaslääkäriä.

Kun potilaan kivut kovenivat, toinen terveyskeskuslääkäri laati kiirehtimislähetteen. Potilas pääsi vasta moninaisten vaiheiden jälkeen 19.9.2013 anestesiahammashoitoon terveyskeskukseen. Tämän jälkeen hänen kipunsa hellittivät ja vahva kipulääkitys voitiin lopettaa.

Henkilökunnan näkemystä ei otettu huomioon
 
Oikeusasiamiehen mukaan hoidon tarpeen arvioinnissa olisi tullut ottaa paremmin huomioon palvelukodin henkilökunnalta saadut tiedot potilaan hammasperäisistä kivuista. Potilas oli muun muassa vahingoittanut itseään hakkaamalla päätään seinään.
 
Laiminlyönnit aiheuttivat tarpeetonta kärsimystä

Oikeusasiamies Jääskeläinen katsoo, että potilas tarvitsi kiireellistä suun terveydenhuoltoa, jonka järjestämisen laiminlyönnistä tälle aiheutui tarpeetonta kipua ja kärsimystä.

- Potilaan oikeudet perustuslaissa turvattuihin välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin terveyspalveluihin eivät toteutuneet. Hän ei myöskään saanut osakseen perustuslaissa turvattua ihmisarvoista kohtelua.

Anestesiahammashoito on hajanaista

Oikeusasiamiehelle antamassaan lausunnossa Valvira totesi, että anestesiahammashoitojen järjestely Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella on hajanaista ja kirjavaa. Lisäksi palveluiden tarjonta on niukkaa eikä akuutteihin tarpeisiin pystytä vastaamaan.

Oikeusasiamies korostaa päätöksessään, että kunnalla tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on ollut velvollisuus järjestää terveydenhuoltolain mukainen ympärivuorokautinen päivystys kiireellisen suun terveydenhuollon antamista varten jo lain voimaantulosta eli 1.5.2011 lähtien.

Oikeusasiamies on kiinnittänyt useita kertoja terveydenhuollon viranomaisten huomiota asiaan.

OA Petri Jääskeläisen päätös dnro 4915/4/13 kokonaisuudessaan
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 432 3377.