Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Toimeentulotuet viipyneet lainvastaisesti Turussa

6.9.2005

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio toteaa, että toimeentulotukihakemusten käsittely on viivästynyt lainvastaisesti Turussa viime vuonna. Hakemusten käsittely vei vuoden alkupuolella 2–7 viikkoa ja vielä kesäkuun puolivälissä päätöstä joutui odottamaan noin kolme viikkoa.

Oikeusasiamiehen tutkittavaksi tuli viime vuonna 21 kantelua toimeentulotukihakemusten käsittelyn viivästyksistä Turun sosiaalikeskuksessa. Monet kantelijoista olivat yksin asuvia henkilöitä, joiden tuloina olivat asumis- ja työmarkkinatuki. Joukossa oli myös neljä perheellistä hakijaa ja pari opiskelijaa. Hakemusten käsittely oli monen kantelijan kohdalla viivästynyt usean kerran. Vakavimmista viivästyksistä, joita tuli ilmi kahdeksassa kantelussa, oikeusasiamies on antanut Turun sosiaalikeskukselle huomautuksen.

Oikeusasiamies korostaa ratkaisuissaan kanteluihin, että sosiaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että toimeentulohakemukset käsitellään viivytyksettä ja että kukaan ei jää ilman kiireellisesti tarvitsemaansa apua. Toimeentulotuki on keskeinen rahaetuus, joka turvaa perustuslaissa säädettyä oikeutta välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Oikeusasiamies katsookin, että sellaisissa tapauksissa, joissa päätöksen teko ei vaadi lisäselvityksiä, hakemus tulisi ottaa käsiteltäväksi ja ratkaista lähtökohtaisesti viikon kuluessa sen saapumisesta. Sellaisissa tapauksissa, joissa päätöksen tekemiseen tarvitaan lisäselvityksiä, niitä tulisi pyytää lähtökohtaisesti viimeistään viikon kuluessa.

Oikeusasiamies korostaa kuitenkin, että kyse ei ole sellaisesta laissa säädetystä määräajasta, jonka ylittyessä viranomaisen voitaisiin yksiselitteisesti todeta menetelleen lainvastaisesti. Olennaista hakemusten käsittelyssä on, että kukaan ei jää ilman välttämättä tarvitsemaansa tukea.  Kiireellisessä tapauksessa hakemus tulee käsitellä välittömästi. Yksittäisissä tapauksissa sosiaaliviranomaisella on harkintavaltaa arvioidessaan toimeentulotuen tarpeen kiireellisyyttä – siitä huolimatta, että kaikki hakemukset on käsiteltävä viivytyksettä.

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat ovat olleet Turussa pitkiä jo kauan. Kaupunki antoi jo vuonna 2002 Länsi-Suomen lääninhallituksen pyynnöstä selvityksen kanteluun siitä, että hakijat olivat joutuneet odottamaan jopa kaksikin kuukautta pääsyä sosiaalityöntekijän vastaanotolle.  Sen jälkeen Turussa on kiinnitetty huomiota toimeentulotukiasioihin ja pyritty aktiivisesti hakemusten joutuisampaan käsittelyyn.

Kanteluiden perusteella toimeentulotukihakemusten käsitteleminen ei kuitenkaan ainakaan vielä kesällä 2004 sujunut lain mukaan viivytyksettä eivätkä kaupungin toimet siten näyttäisi olleen riittäviä. Paunio pyytää sen vuoksi Turun sosiaalilautakunnalta tämän vuoden loppuun mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin kaupunki on vuoden 2004 jälkeen ryhtynyt ja miten tilanne on korjaantunut.

Oikeusasiamiehelle tulleiden kanteluiden lisäksi eräs turkulainen kansanedustaja arvosteli oikeusasiamiehelle Länsi-Suomen lääninhallituksen Turun kaupunkiin kohdistamia ohjaus- ja valvontatoimia. Hän katsoi lääninhallituksen laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa.  Oikeusasiamies ei kuitenkaan havainnut lääninhallituksen valvontatoiminnassa lainvastaisuutta. Se oli hänen mukaansa pyrkinyt käytettävissään olevin ohjaus- ja valvontakeinoin saattamaan toimeentulotukihakemusten käsittelyajat Turussa lainmukaisiksi.


Lisätietoja asiasta antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas, puh. (09) 432 3379.


Oikeusasiamies Paunion selvityspyyntö dnro1941/2/05