Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Selvitykset lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta viivästyneet Espoossa kohtuuttomasti

Huomautus oikeusasiamieheltä

25.4.2007

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi laiminlöi velvollisuutensa, kun se ei huolehtinut lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien selvitysten valmistelusta riittävän joutuisasti, toteaa oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio ratkaisussaan kahteen kanteluun. Toisessa tapauksessa selvityksen laatiminen Leppävaaran palvelukeskuksessa vei vuoden ja kahdeksan kuukautta, toisessa peräti noin kaksi vuotta ja neljä kuukautta.

Oikeusasiamies painottaa, että viivästys selvitysten laatimisessa oli kohtuuttoman pitkä, kun otetaan huomioon asian laatu ja lapsen etu. Hänen mukaansa lapsen etu edellyttää asian joutuisaa käsittelyä erityisesti silloin, kun kyse on lapsen elämään suuresti vaikuttavista asioista, kuten lapsen asumisesta, huollosta ja oikeudesta tavata sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että lapsi- ja perheoikeudelliset asiat edellyttävät nopeaa käsittelyä.

Oikeusasiamies antoi Leppävaaran palvelukeskukselle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä selvitysten laadinnassa. Erityisen moitittavana oikeusasiamies piti toisessa tapauksessa sitä, että selvityksen tekeminen aloitettiin vasta yli vuoden kuluttua selvityspyynnön saapumisesta.

Syynä asioiden käsittelyn lainvastaiseen viipymiseen Leppävaaran palvelukeskuksessa olivat puutteet työtehtävien organisoinnissa, henkilöstöresurssien riittämättömyys ja pula kokeneista työntekijöistä. Oikeusasiamies korostaa, että kunnan tulee huolehtia siitä, että sen palveluksessa on riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä suhteessa työmäärään. Vaihtoehtoisena ratkaisuna kunta voi käyttää lausuntojen valmistelussa ostopalvelua.

Laajempi tutkimus omasta aloitteesta

Koska oikeusasiamiehen tietoon tuli, että selvitysten laadinta oli viipynyt Espoossa kohtuuttomasti yleisemminkin erityisesti vuosina 2001 - 2004, hän tutki Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan menettelyä laajemminkin omasta aloitteestaan.

Kävi ilmi, että selvitysten laadinnassa ei noina vuosina ollut monesti päästy lähellekään Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan asettamaa puolen vuoden määräaikaa. Selvitysten valmistelu oli ruuhkautunut pahasti erityisesti kahdella Espoon voimakkaasti kasvavalla ja väestömäärältään suurella alueella, Leppävaarassa ja Espoonlahdessa. Selvitykset viivästyivät, koska henkilöstöä oli työmäärään nähden liian vähän. Osa työntekijöistä ei täyttänyt sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksia, työntekijöiden vaihtuvuus oli suuri ja sairaslomasijaisia ei aina saatu. Lisäksi sosiaalityötä olivat hidastaneet muutokset sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa, työnjohdossa ja atk-järjestelmässä.

Oikeusasiamies huomauttaa, että kunta ei voi vedota resurssien puutteeseen, kun kuntalaisten perusoikeuksia turvaavien työtehtävien suorittaminen viivästyy kunnassa lainvastaisesti. Henkilökunnan tarve täytyy arvioida oikein suhteessa työn määrään pidemmällä aikavälillä.  Samoin kunnan on ennakoitava muutosten vaikutukset työhön ja se, miten sosiaalityön tehtävät kyetään hoitamaan asianmukaisesti myös tietojärjestelmien häiriötilanteissa.

Oikeusasiamies on saattanut Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tietoon moittivan käsityksensä siitä, että se laiminlöi vuosina 2001 - 2004 velvollisuutensa huolehtia lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien selvitysten riittävän joutuisasta valmistelusta. Kehitys huolto- ja tapaamisoikeusselvitysten valmistelussa on sittemmin ollut myönteistä, ja selvitykset on pystytty laatimaan yleensä puolen vuoden tavoiteajassa tai nopeamminkin.


Oikeusasiamiehen ratkaisut dnrot 88/4/05, 1051/4/05 ja 38/2/05  kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Anne Kumpula,
puh. (09) 432 3365.