Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Patentti- ja rekisterihallitus laiminlöi velvollisuutensa valvoa Riihisäätiötä

Huomautus apulaisoikeusasiamies Jääskeläiseltä

18.1.2007

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen toteaa, että Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on selkeästi laiminlyönyt velvollisuutensa valvoa Oulussa toimivaa Riihisäätiötä. PRH ei esittänyt menettelylleen hyväksyttäviä syitä. Apulaisoikeusasiamies on antanut PRH:lle huomautuksen ja pyytänyt sitä ilmoittamaan 31.3.2007 mennessä niistä konkreettisista toimista, joihin se on ryhtynyt Riihisäätiön toimintaa valvovana viranomaisena.

Riihisäätiön sääntöjen mukaan sen yhtenä tavoitteena on sosiaalisen asuntotuotannon edistäminen. Vuonna 2001 Valtion asuntorahasto (ARA) teki Riihisäätiössä tarkastuksen, joka liittyi ARA:n yleishyödyllisten yhteisöjen valvontatoimintaan. Tarkastuksessa kävi ilmi, että Riihisäätiön toiminta oli muun muassa ollut osakeyhtiölain, tilintarkastuslain sekä arava- ja korkotukilainsäädännön vastaista. Lisäksi hallituksen puheenjohtajan lähipiiriä oli suosittu monin eri tavoin.

Keskusrikospoliisi (KRP) oli tutkinut Riihisäätiöön liittyviä rikosepäilyjä jo vuodesta 2001. Apulaisoikeusasiamiehen tarkastuksella KRP:ssa vuonna 2004 kävi ilmi, että jutun tutkintaa oli hankaloittanut muun muassa se, että patentti- ja rekisterihallitus ei ollut ryhtynyt riittäviin toimiin asiassa. Apulaisoikeusasiamies otti PRH:n toiminnan säätiön valvojana tutkittavakseen omana aloitteenaan.

Tutkinnassa kävi ilmi, että useat eri viranomaiset olivat jo vuodesta 2001 lähtien informoineet PRH:ta Riihisäätiötä koskevista tutkimuksistaan ja toimenpiteistään. PRH:n tiedossa oli jo varhain, että poliisin ja syyttäjän mielestä Riihisäätiön hallinnon vaihtaminen olisi ollut erittäin tärkeää. Heidän mukaansa jutun tutkinta ja oikeuskäsittely vaikeutuisi merkittävästi, jos säätiön hallituksessa toimi samoja henkilöitä, jotka olivat myös rikoksesta epäiltyjä. PRH on taho, jolla mahdollisuus tehdä hakemus säätiön hallituksen tai sen jäsenen erottamiseksi toimestaan.

Lisäksi ARA oli peruuttanut säätiön yleishyödyllisen statuksen, irtisanonut aravalainoja ja lakkauttanut useiden kiinteistöyhtiöiden lainojen korkotuen maksamisen. Alustava tarkastuskertomus lähetettiin PRH:lle tiedoksi vuoden 2001 lopussa. PRH:n käytössä on ollut myös tietoja Oulun ja Kainuun veroviraston säätiötä koskevista toimenpiteistä.

PRH vetosi selvityksessään apulaisoikeusasiamiehelle siihen, että sillä ei ollut riittäviä resursseja valvontatoimintaansa. Apulaisoikeusasiamies huomauttaa tähän, että viranomainen ei voi laiminlyödä sille lain mukaan kuuluvia tehtäviä vetoamalla voimavarojen puutteeseen.  Sitä paitsi PRH:lla oli  tässä tapauksessa käytettävissään poikkeuksellisen laaja aineisto muiden viranomaisten selvityksiä. PRH:n käytössä oli ARA:n perusteellisen tarkastus, jonka se teki Riihisäätiössä yhdessä ulkopuolisten ammattitilintarkastajien kanssa vuosina 2001−2003 ja joka paljasti lukuisia laittomuuksia säätiön toiminnassa. Muita valmiita tietoja Riihisäätiön toiminnasta oli saatavissa myös hallinto-oikeuden ratkaisuista ja verottajan toimenpiteistä.

PRH vetosi myös siihen, että sen valvontatoimenpiteet edellyttävät riittävää näyttöä. Apulaisoikeusasiamies toteaa, että näyttö oli kuitenkin jo riittänyt ARA:n toimenpiteisiin, jotka hallinto-oikeus oli tutkinut ja hyväksynyt. Edelleen näyttö oli riittänyt esitutkinnan aloittamiseen ja sittemmin myös syytteiden nostamiseen säätiön hallituksen entistä puheenjohtajaa vastaan.

PRH viittasi myös siihen, että sen tehtävä on ensisijaisesti jälkikäteisvalvonta. Apulaisoikeusasiamies huomauttaa, että juuri jälkikäteisvalvonnasta olisi ollut kysymys jo vuonna 2003, koska selvityspyynnöt ja muut toimenpiteet johtuivat väärinkäytöksistä, jotka olivat aikaisemmin tulleet ilmi Riihisäätiön toiminnassa.

Säätiölain mukaan PRH:n on valvottava, että säätiön hallintoa hoidetaan lain ja säätiön sääntöjen mukaisesti. PRH voi antaa säätiölle määräyksiä ja kieltoja, joiden tehosteeksi se voi asettaa uhkasakon. Jos säätiön hallitus tai sen jäsen on jatkuvasti tai muuten törkeästi toiminut lain ja sääntöjen vastaisesti, tuomioistuin voi PRH:n tekemästä hakemuksesta erottaa säätiön hallituksen tai sen jäsenen toimestaan. PRH voi myös tehdä tuomioistuimelle hakemuksen säätiön lakkauttamiseksi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Raino Marttunen,
puh (09) 432 3343.

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös drno 646/2/05.