tyttö hyppää ruutua
Lapsen oikeudet koskevat kaikkia lapsia. Ne pohjautuvat seuraaviin periaatteisiin:
 
  • Lapsia ei saa syrjiä.
  • Lapsen etu pitää ottaa huomioon.
  • Lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen.
  • Lapsen näkemystä pitää kunnioittaa.
 

Sopimus ja lait suojelevat

 
Lasten oikeuksia suojelevat YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja Suomen lait, kuten lastensuojelulaki.
 
Esimerkiksi Suomen perustuslaissa sanotaan, että:
 
"Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti."
 

Alle 18-vuotiaat ovat lapsia.

Lapsen oikeudet lyhyesti

Ketään ei saa syrjiä.

Kaikissa päätöksissä tulee miettiä, mikä olisi lapsen etu. 

Valtion pitää tukea huoltajia kasvatuksessa.
 
Oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.
 
Oikeus henkilöllisyyteen virallisessa rekisterissä.
 
Oikeus perheeseen ja säilyttää sukulaissuhteensa, jos on hyvä olla heidän kanssaan.
 
Oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan se ei loukkaa muiden oikeuksia. 

Oikeus omantunnon- ja ajatuksenvapauteen sekä uskonnonvapauteen ikätaso huomioon ottaen.

Oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan sekä yksityisyyteen.

Lapsella on oikeus saada tietoa ikätasolleen sopivalla tavalla.
 
Oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään elintasoon.

Oikeus koulutukseen ja laadukkaaseen opetukseen.
 
Oikeus oman kielen ja kulttuurin harjoittamiseen sekä oikeus liittyä yhdistyksiin.
 
Lasta tulee suojella päihteiltä, hyväksikäytöltä, lapsikaupalta sekä työltä, joka haitallista kehitykselle. 

Oikeus väärinkäytösten jälkeiseen toipumisen edistämiseen.
 
Unicef

Lapsen oikeuksien sopimus kertoo lapsen ihmisoikeudet

Tärkein lasten oikeuksia koskeva asiakirja maailmassa on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.
 
Se on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Se luettelee lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne.
 
Sopimukseen ovat liittyneet lähes kaikki maailman maat. Suomessa sopimus tuli voimaan 1991.

Oikeusasiamies valvoo lasten oikeuksia

Suomessa lapsen oikeuksien toteutumista valvovat eduskunnan oikeusasiamies ja myös lapsiasiavaltuutettu.
 
Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun, jos oikeuksia on loukattu.
Oikeusasiamies tekee tarkastuksia esimerkiksi kouluihin, lastenkoteihin, nuorisokoteihin ja lasten hoitolaitoksiin.