Justitieombudsmannen övervakar att du behandlas bra och rättvist

Responsive Image
Du kan kontakta justitieombudsmannen om: 
 • en myndighet eller tjänsteman har behandlad dig illa eller orättvist 
 • du inte fått lagenliga tjänster
 • du upplever att dina grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter inte tillgodoses.

Vem kan klaga?

Vem som helst kan klaga till justitieombudsmannen. 
 

Vem kan man klaga på?

Klagomål till justitieombudsmannen kan gälla myndigheter, tjänstemän och andra som sköter offentliga uppdrag.
 
(Att sköta ett offentligt uppdrag är till exempel att ett privat företag sköter en uppgift eller service som hör till kommunens uppgifter.)
 

Det kostar inget att klaga.

Vad kan man klaga på?

Klagomål kan gälla ett förfarande som strider mot lagen eller försummelse. 
 
Till exempel om myndigheten:
 • dröjer med att behandla ett ärende 
 • är vårdslös 
 • inte ger tillräcklig rådgivning 
 • beter sig osakligt
 • inte tydligt berättar om orsaken till ett beslut   
 • gör något som den inte har befogenhet att göra
 • kränker de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Du kan lämna in ett klagomål i ett ärende som gäller dig. 
 
Du kan lämna in ett klagomål i ett ärende som gäller någon annan om du har fått lov till det, helst i form av en fullmakt. 
 
En vuxen kan lämna in ett klagomål för ett barns räkning.


Undersökningen av ett klagomål kostar ingenting.

Responsive Image

Vad kan man inte klaga på?

Du kan inte klaga på vem eller vad som helst till justitieombudsmannen.
Justitieombudsmannen övervakar inte (till exempel):
 • vanliga människor 
 • organisationer och föreningar, t.ex. idrottsföreningar
 • banker och andra företag
 • bostadsaktiebolag
 • privata yrkesutövare, t.ex. privatläkare.

Hur gör man ett klagomål?


Ett klagomål till justitieombudsman kan göras
 • på klagomålsblanketten
 • via e-post
 • per brev.

Berätta på blanketten eller i brevet vad som har hänt och vems agerande du kritiserar. 
Kom ihåg att meddela dina kontaktuppgifter eftersom anonyma klagomål i allmänhet inte undersöks.
 
Du kan bifoga beslut eller andra dokument till klagomålet för att belysa ditt ärende. 
 

Om du vill vara anonym

Om du har lagt märke till ett missförhållande men inte vill klaga, kan du kontakta justitieombudsmannen.
 • vi berättar inte att du har tagit kontakt
 • om du tar kontakt kan vi göra en inspektion vid skolan eller anstalten 

 

Responsive Image

Vad händer sen?

Responsive Image

1)

Justitieombudsmannen undersöker fallet om han eller hon misstänker att myndigheten har gjort fel eller brutit mot lagen. 

2)

Den person som ditt klagomål gäller får reda på vad du heter när han eller hon ombes lämna in en utredning om ärendet.

3) 

Du får ett skriftligt beslut när ditt ärende har undersökts. Det skickas till dig och till den som du kritiserade. 
 
 
Du kan kontakta registratorskontoret vid justitieombudsmannens kansli för att fråga hur behandlingen av ditt ärende framskrider.
 

Man försöker avgöra alla ärenden inom ett år. 

 
Klagomålsblankett