Responsive Image
Alla barn har samma rättigheter. De grundar sig på följande principer:
 
  • Barn får inte diskrimineras.
  • Barnets bästa ska alltid beaktas.
  • Barn har rätt till liv och till utveckling.
  • Barnets åsikt ska respekteras.

 

Barnkonventionen och lagarna ett skydd

 
Barns rättigheter skyddas av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och Finlands lagar, t.ex. barnskyddslagen.
 
I Finlands grundlag står det till exempel att:
”Barn skall bemötas som jämlika individer och de skall ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva.”
 

Alla under 18 år är barn. 

Barnets rättigheter i korthet

Inget barn får diskrimineras. 
 
Barnets bästa ska övervägas i alla beslut. 
 
Staten ska stödja vårdnadshavaren i uppfostran. 
 
Barn har rätt att leva så friska som möjligt och få vård vid behov. 
 
Barn har rätt till en identitet i officiella register.
 
Barn har rätt till familj och att ha ett förhållande till sin släkt om det är bra för barnet. 
 
Barn har rätt att uttrycka sin åsikt så länge den inte kränker någon annans rättigheter. 

Barn har rätt till samvetsfrihet, tankefrihet och religionsfrihet med beaktande av deras ålder.
 
Barn har rätt till lek och fritid samt ett privatliv.
 
Barn har rätt att få information på ett sätt som är lämpligt med tanke på barnets ålder. 
 
Barn har rätt till social trygghet och en skälig levnadsstandard.
 
Barn har rätt till utbildning och undervisning av god kvalitet.
 
Barn har rätt till sitt språk och sin kultur samt rätt att gå med i föreningar. 
 
Barn ska skyddas mot droger, utnyttjande, handel med barn samt arbete som är skadligt för utvecklingen. 
 
Barn har rätt till åtgärder som främjar rehabilitering efter vanvård och övergrepp. 
 
Unicef

Barnkonventionen handlar om barnets mänskliga rättigheter

Det viktigaste dokumentet i världen när det gäller barnets rättigheter är FN:s barnkonvention. 
 
Det är en konvention om de mänskliga rättigheterna för alla barn under 18 år. Konventionen är en förteckning över de mänskliga rättigheter som barn har, och den tillskriver staten ett primärt ansvar att tillgodose dessa rättigheter.
 
Nästan alla länder i världen har skrivit under konventionen. I Finland trädde konventionen i kraft 1991.

Justitieombudsmannen övervakar barnets rättigheter

Att barns rättigheter tillgodoses övervakas i Finland av riksdagens justitieombudsman och även barnombudsmannen. 
 
Om dina rättigheter har kränkts kan du klaga hos justitieombudsmannen.
 
Justitieombudsmannen gör inspektioner vid till exempel skolor, barnhem, ungdomshem och vårdanstalter.