Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Möten med ombud ordnades på ett lagstridigt sätt

Helsingfors polisinrättning får kritik
 
Biträdande JO Jussi Pajuoja har gett Böle polisfängelse en tillrättavisning för det sätt på vilket polisfängelset ordnat möten mellan häktade och deras ombud.

Enligt polisfängelsets reglemente ska den polisman som sköter förundersökningen besluta om och ordna alla möten mellan häktade och personer som tagits i förvar med stöd av utlänningslagen och dessas ombud. Polisfängelsets personal har ingen beslutanderätt i detta avseende. Pajuoja konstaterar att polisfängelsets arrangemang är lagstridigt.

Pajuoja beslöt pröva ärendet på eget initiativ, efter att kansliet fått kännedom om arrangemanget under en inspektion av polisfängelset. Också Helsingfors Advokatförening och Flyktingrådgivningen rf har kritiserat arrangemanget.

Enligt lagen ska förvaringen av och beslutsfattandet om häktade hållas isär från brottsutredningen. Chefen för förvaringslokalen eller en anhållningsberättigad tjänsteman som förordnats av denne beslutar om oövervakade besök i polisens förvaringslokaler. Frihetsberövade har alltid rätt att träffa sitt ombud utan obefogat dröjsmål.

Åtalade personers rätt att hålla kontakt med sitt biträde är en av de viktigaste minimirättigheter  som garanteras åtalade personer i internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Rättigheterna måste beaktas redan i förundersökningsskedet, då en person är misstänkt för brott, konstaterar Pajuoja. Dessa principer innebär också att det är polisfängelsets personal som sköter kontakterna mellan häktade och deras ombud.

Polisinrättningen motiverade arrangemanget med behovet att säkra utredningen och att förfarandet att beledsaga häktade till lokaler utanför polisfängelset innebär att vakterna måste lämna sitt egentliga övervakningsområde. Helsingfors biträdande polischef meddelade att mötesarrangemangen kommer att ändras i detta avseende efter att ombyggnaden av Böle polishus blivit klar.

Biträdande JO bad Helsingfors polisinrättning senast 31.3.2012 meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet.

Biträdande JO Jussi Pajuojas beslut dnr 1351/2010 i sin helhet (på finska)

Närmare information ger JO-sekreterare Mikko Eteläpää, tfn (09) 432 3359.