Kansallinen valvontaelin (OPCAT)

Eduskunnan oikeusasiamiehestä tuli 7.11.2014 YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan mukainen kansallinen valvontaelin*, (OPCAT, Optional Protocol to the Convention against Torture).

Valvontaelimen tehtävänä on tehdä tarkastuksia paikkoihin, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä.

Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi:
- poliisilaitokset, tutkintavankilat ja vankilat
- ulkomaalaisten säilöönottoyksiköt
- psykiatriset sairaalat
- koulukodit
- lastensuojelulaitokset sekä
- tietyin edellytyksin vanhusten ja kehitysvammaisten hoitopaikat ja asumisyksiköt.

Muutoksia tarkastustoimintaan

Aikaisemmin oikeusasiamies on tehnyt tarkastuksia suljetuissa laitoksissa. OPCAT toi tarkastustoimintaan useita uusia piirteitä ja vaatimuksia. Nyt oikeusasiamiehen toimivalta ulottuu kaikkiin yksityisten ylläpitämiin paikkoihin, joissa voidaan pitää vapautensa menettäneitä henkilöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi säilöönottotilat laivoilla, lentokoneissa ja muissa liikennevälineissä sekä yleisötilaisuuksissa.

Uutta on myös se, että oikeusasiamies voi käyttää tarkastuksilla apunaan eri alojen asiantuntijoita, esimerkiksi lääkäreitä. Arvokasta tietoa ja apua voidaan saada myös erilaisilta kokemusasiantuntijoilta, henkilöiltä, jotka ovat itse olleet esimerkiksi sijoitettuina lastensuojelulaitoksessa.

Pitkään odotettu uudistus

Suomi allekirjoitti valinnaisen pöytäkirjan vuonna 2003. Pöytäkirjan ratifiointia valmisteltiin ulkoasiainministeriön johdolla vuosina 2006 - 2011. Hallituksen esitys (HE 182/2012 vp) annettiin joulukuussa 2012, ja eduskunta hyväksyi ratifiointiin liittyvät lait huhtikuussa 2013.

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annettuun lakiin lisättiin uusi 1a luku "Kidutuksen vastainen kansallinen valvontaelin". Lait tulivat voimaan 7.11.2014.
 
* Valvontaelimen koko virallinen nimi kuuluu 'YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan mukainen kansallinen valvontaelin'.

 

Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä, 1 a Luku


Vuosikertomukset