Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vankien tulee voida käydä kirjeenvaihtoa sisäpostin välityksellä

26.4.2007

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo, että samassa vankilassa olevien vankien tulisi voida käyttää keskinäisessä kirjeenvaihdossaan vankilan sisäpostia. Nykyisin tämä mahdollisuus on vain neljässä vankilassa 16 suljetusta vankilasta. Muissa vankiloissa vangin on lähetettävä kirjeet samassa vankilassa oleville vankitovereilleen normaalina postina postilaitoksen välityksellä.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen huomauttaa, että vankeuslaissa vangeille on nimenomaisesti turvattu kirjeenvaihto-oikeus. Laissa ei ole asetettu samassa vankilassa olevien vankien oikeutta keskinäiseen kirjeenvaihtoon eri asemaan vangin muun kirjeenvaihto-oikeuden kanssa. Vangilla on siten oikeus kirjeenvaihtoon myös vankitovereidensa kanssa. Kirjeenvaihto-oikeudelle ei voida asettaa lisärajoituksia tai vaikeuttaa sen käyttämistä muutoin kuin laissa säädetyllä perusteella.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan sisäpostin käytön epääminen vaikeuttaa vangeille kuuluvaa kirjeenvaihto-oikeutta, vaikka se ei ainakaan yleensä sitä suoranaisesti estäisi. Pakko maksaa postimaksu voi kuitenkin ääritapauksissa rajoittaa vangin kirjeenvaihto-oikeutta, kun otetaan huomioon vankien alhainen tulotaso. Rajoitusta kirjeenvaihto-oikeuteen voi tosiasiassa merkitä myös postilaitoksen kautta lähettämisestä aiheutuva viive kirjeiden kulussa.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen toteaa ratkaisussaan, että sisäpostin käytön epäämisellä pyritään turvallisuuden nimissä hidastamaan ja vaikeuttamaan vankien välistä tiedonkulkua. Kirjeenvaihdon mahdollisiin turvallisuusriskeihin voidaan kuitenkin puuttua vain lailla säädetyillä keinoilla ja edellytyksillä. Vankeuslaissa on säädetty vankipostin tarkastamisesta ja sen edellytyksistä. Kirjeen toimittamistavalla ei ole merkitystä tarkastustoimivaltuuksien kannalta.

Perustuslaissa taattuun yksityiselämän suojaan kuuluu muun muassa yksilön oikeus vapaasti solmia ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin. Perustuslaissa turvataan myös oikeus luottamukselliseen viestintään. Perustuslain mukaan vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.  

Vankeuslain mukaan vankeuden täytäntöönpano ei saa aiheuttaa vangin oikeuksiin eikä olosuhteisiin muita rajoituksia kuin niitä, joista säädetään lailla tai jotka välttämättä seuraavat itse rangaistuksesta. Vankeinhoitolaitoksen virkamiehen on suoritettava virkatehtävänsä puuttumatta enempää kenenkään oikeuksiin ja aiheuttamatta suurempaa haittaa kuin on välttämätöntä ja puolustettavaa tehtävän suorittamiseksi.

Apulaisoikeusasiamies muistuttaa myös hallintolaissa säädetystä palveluperiaatteesta, jonka mukaan asioinnin tulisi voida tapahtua sekä hallinnossa asioivan että viranomaisen kannalta mahdollisimman nopeasti, joustavasti ja yksinkertaisesti sekä kustannuksia säästäen. Palveluperiaate koskee myös vankeinhoitoa. Sisäpostin käyttö on vankien kannalta sekä kirjeiden kulkunopeus että kustannukset huomioon ottaen selvästi parempi vaihtoehto kuin postilaitoksen käyttäminen. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan on vaikea nähdä, että sisäpostin välittämisestä aiheutuisi vankilalle ainakaan merkittävää lisätyötä. Onhan vankilan joka tapauksessa järjestettävä vankien postiliikenne. Näin ollen myös palveluperiaate edellyttää sisäpostin käyttömahdollisuuden järjestämistä vankiloissa.

Apulaisoikeusasiamies on saattanut Rikosseuraamusviraston tietoon käsityksensä vankien välisestä sisäpostista ja pyytänyt virastoa ilmoittamaan ratkaisusta kaikille vankiloille.

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisu dnro 1621/4/05 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Anu Rita,
puh. (09) 432 3362.