Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sotilaslääkäreiden ratkaisuihin eivät muut saa vaikuttaa

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt painottaa lääkäreiden asiantuntemusta

22.5.2006

-
Ei ole asianmukaista, että varusmiesten esimiehet yrittävät vaikuttaa sotilaslääkäreiden ratkaisuihin, huomauttaa apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt. Hän painottaa, että sotilaslääkärit edustavat varuskunnassa lääketieteellistä asiantuntemusta.

Yhdessä apulaisoikeusasiamiehen tutkittavana olleessa tapauksessa lääkäri joutui ilman lääketieteellisiä syitä kirjoittamaan varusmiehelle psykiatrisen diagnoosin, koska esimiehet halusivat keskeyttää varusmiehen palveluksen, ja keskeytys on mahdollinen vain lääketieteellisin perustein. Menettely on lainvastainen, mutta siihen on turvauduttu muuallakin. Toisessa tapauksessa esimiehet halusivat muuttaa lääkärin määräämää palvelushelpotusta.


Huumerikoksesta epäillyn varusmiehen palvelus keskeytettiin lääkärin diagnoosin nojalla

Varusmiehen palvelus keskeytettiin Porin Prikaatissa vuonna 2003, koska häntä epäiltiin törkeästä huumerikoksesta. Keskeytystä ehdottanut yksikön päällikkö vetosi palvelusturvallisuusriskiin. Koska varusmiehen esimiehet olivat yksimielisesti keskeytyksen kannalla, lääkäri katsoi väistämättömäksi muuttaa varusmiehen kuntoisuusluokitusta niin, että varusmies ei enää kelpaa palvelukseen. Lääkärin mukaan varsinaista selkeää lääketieteellistä perustetta luokanmuutokselle ei kuitenkaan ollut olemassa. Hän kirjasi varusmiehen diagnooseiksi "psykososiaalisiin olosuhteisiin liittyvä ongelma" ja "elämäntapaan liittyvä ongelma". 

Varusmies oli koko ajan vakuuttanut syyttömyyttään huumausainerikokseen eikä olisi halunnut keskeyttää palvelustaan. Myöhemmin syyte rikoksesta hylättiinkin, ja nuorukainen saattoi uuden terveystarkastuksen jälkeen suorittaa palveluksensa loppuun.

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt toteaa ratkaisussaan, että sotilaslääkärin toiminnan kannalta on kohtuutonta ja hänen ammattietiikkansa vastaista, jos hän kokee olevansa velvollinen ottamaan varusmiehen palveluskelpoisuutta arvioidessaan huomioon myös muut kuin lääketieteelliset perusteet ja tästä syystä esittämään varusmiehestä yleisluontoisen psykiatrisen diagnoosin. Lääketieteellisten perusteiden käyttäminen saattaa myös tarpeettomasti leimata varusmiehen.

Apulaisoikeusasiamiehen saamista selvityksistä kävi ilmi, että lääketieteellisiä syitä on muissakin tapauksissa käytetty samalla tavalla palveluksen keskeyttäminen perusteena. Tämä johtuu siitä, että voimassa olevaan asevelvollisuuslakiin tai -asetukseen ei sisälly säännöksiä, joiden nojalla varusmiehen palvelus voidaan muista syistä keskeyttää. Vaikka kysymys olikin palvelusturvallisuuden varmistamisesta, käytettyä menettelyä ei voi pitää lainmukaisena, jos keskeyttämiselle ei ole tosiasiallisesti lääketieteellisiä syitä.

Apulaisoikeusasiamies muistuttaa myös hyvään hallintoon kuuluvasta tarkoitussidonnaisuuden periaatteesta, jonka mukaan viranomainen voi käyttää toimivaltaansa vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. Terveydellisiä perusteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asevelvollisen palveluksen keskeyttämiseen muissa tilanteissa.


Polvivammaisen varusmiehen vapautus leiristä

Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä Hyrylässä varuskunnan lääkäri oli määrännyt polvivammaiselle varusmiehelle leirivapaata kymmenpäiväisen ilmatorjuntaleirin ajaksi Lohtajalla marraskuussa 2004. Kaksi kapteenia oli ottanut yhteyttä lääkäriin. Patterin varapäällikön mielestä varusmies ei voinut jäädä yksin tyhjään yksikköön. Kapteeni ei myöskään pitänyt termiä 'leirivapaa' ohjeistuksen mukaisena.

Toinen kapteeneista, patterin päällikkö, oli kertonut lääkärille, että leirillä oli oma sairaala ja lääkäri, joka voisi paikan päällä arvioida varusmiehen tilan uudelleen. Varusmies olisi hänen mukaansa voinut ehkä toimia kevyissä tukitehtävissä. Lääkäri muutti leirivapaan vapautukseksi ulkopalveluksesta. Varusmies matkusti muun yksikön mukana bussilla Lohtajan leirille, missä hän hakeutui heti leirisairaalaan. Leirin lääkärin määräyksestä hänet komennettiin seuraavana päivänä takaisin varuskuntaan, missä hänet sijoitettiin leirin ajaksi toiseen yksikköön.

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt huomauttaa ratkaisussaan, että palvelushelpotusten tarkoituksena on vapauttaa varusmies sellaisesta palveluksesta, joka voi haitata hänen paranemistaan. Edestakainen matkustaminen Hyrylästä Lohtajalle ja takaisin ei varmastikaan ollut omiaan edistämään varusmiehen polvivamman paranemista. Lääkärin alun perin määräämä leirivapaa oli apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan varusmiehelle hyvin soveltuva ja täsmällinen vapautus - samaan ratkaisuun päätyi myös leirin lääkäri.

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt kiinnittää Ilmatorjuntarykmentin huomiota siihen, että palvelushelpotusten määrääminen vaatii lääketieteellistä asiantuntemusta ja se kuuluu yksinomaan lääkärin harkintavaltaan, johon muiden ei ole asianmukaista pyrkiä vaikuttamaan. Apulaisoikeusasiamiehen saaman selvityksen mukaan kapteenit olivat ottaneet lääkäriin yhteyttä saadakseen tämän muuttamaan varusmiehelle määrätyn palvelushelpotuksen.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Raino Marttunen,
puh. (09) 432 3343.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisut dnro 3162/4/04 ja 3210/4/04
ovat oikeusasiamiehen verkkosivuilla.