$layout.getHTMLTitle($locale)

Oikeusasiamies valvoo viranomaisten toiminnan laillisuutta pääasiassa tutkimalla hänelle tulevia kanteluita.

Omia aloitteita ja tarkastuksia

Laittomuudet tai epäkohdat voivat tulla oikeusasiamiehen tietoon myös muita teitä kuin kanteluina. Tällöin hän voi ottaa asian tutkittavakseen omasta aloitteestaan. Oikeusasiamies tekee lisäksi tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa. Hänellä on erityinen velvollisuus käydä säännöllisesti tarkastuksilla vankiloissa ja muissa suljetuissa laitoksissa, kuten psykiatrisissa sairaaloissa. Muita tärkeitä tarkastuskohteita ovat puolustusvoimien ja rajavartioston yksiköt

Oikeusasiamies keskittyy toiminnassaan edistämään perus- ja ihmisoikeuksia. Myös puheenvuoroissaan ja kannanotoissaan hän painottaa näiden oikeuksien merkitystä julkisten tehtävien hoidossa ja lainsäädännön valmistelussa.

Muu toiminta

Neuvonnan ja asiakaspalvelun lisäksi oikeusasiamies tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan.
Viestinnän välineitä ovat tiedotteet, tämä verkkosivusto, viestipalvelu X:n tili, esitteet kantelijoille ja oikeusasiamiehen vuosikertomus, jotka ovat saatavilla myös sähköisessä muodossa näillä verkkosivuilla.

Ratkaisutietokannassa julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuja anonymisoituina. Eri maiden oikeusasiamiesten kesken on säännöllisesti yhteistyötä. Kotimaassa oikeusasiamies pitää yhteyttä mm. keskeisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Ilmoittajansuojelu

Oikeusasiamiehen kanslia on sitoutunut toimimaan vastuullisesti kaikissa tilanteissa ja noudattamaan tarkkoja sisäisiä valvonta- ja toimintaperiaatteita. Jos kuitenkin havaitset toiminnassamme epäkohtia, kannustamme, että kerrot niistä meille. 

Kansliaan työ- tai virkasuhteessa olevat voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä kanslian intranetistä löytyvään sisäiseen ilmoituskanavaan. Muut ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvat henkilöt  (esim. entiset työntekijät, työhaastattelussa käyneet, kanslialle palveluja tuottavaan organisaatioon työ- tai virkasuhteessa olevat) voivat tehdä ilmoituksen työnsä yhteydessä havaitsemastaan väärinkäytöksestä oikeuskanslerinviraston keskitetyn ulkoisen ilmoituskanavan kautta. Oikeuskanslerinvirasto siirtää ilmoituksen oikeusasiamiehen kanslian käsiteltäväksi eikä itse tutki ilmoituksia. 

Oikeuskansleri ja oikeusasiamies ovat toiminnassaan itsenäisiä ja riippumattomia, asemaltaan rinnasteisia laillisuusvalvojia. He eivät valvo toistensa menettelyä.

Lisätietoja ilmoittajansuojelusta ja sähköinen ilmoituslomake löytyy oikeuskanslerinviraston verkkosivuilta https://oikeuskansleri.fi/ilmoittajansuojelu