Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös oikeusasiamiehen kanslian suoritteiden maksullisuudesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2005


Olen 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 10 §:n, sellaisena kuin se on laissa 721/2000, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla tehnyt seuraavan päätöksen:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Oikeusasiamiehen kansliassa laadituista toimituskirjoista ja ilman eri tilausta annettavista asiakirjoista sekä niiden lähettämisestä ei peritä maksua.

Asiakirjan antamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 9 ja 11 §:n nojalla ei peritä maksua, kun:

1)  asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti;
2)  asiakirja annetaan oikeusasiamiehen kansliassa 
     luettavaksi tai jäljennettäväksi;
3)  julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään 
     tiedon pyytäjälle sähköpostitse;
4)  sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään
     asianosaiselle sähköpostitse;
5)  pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen
     neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.

Maksua ei myöskään peritä tutkimusluvan saaneilta tutkijoilta heille annetuista jäljennöksistä tai tulosteista, mikäli niiden määrä ei ylitä 100 sivua. Tämän määrän ylittävältä osin peritään jäljempänä 2 §:ssä määrätty maksu.

2 §
Maksulliset suoritteet

Muissa kuin 1 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa asiakirjan kopioista tai tulosteista peritään seuraavat maksut:

    asiakirjan ensimmäinen sivu 80 senttiä
    seuraava sivu 40 senttiä
    saman sivun lisäkopio tai -tuloste 10 senttiä.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 4 momentissa tarkoitettuja erityisiä toimenpiteitä edellyttäviä asiakirjapyyntöjä käsiteltäessä esiin haetun asiakirjan kopiosta tai tulosteesta peritään kuitenkin 1 momentissa mainittu maksu kaksinkertaisena.

Asiakirjojen postittamisesta peritään kulloinkin voimassa olevien postimaksujen mukainen korvaus.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2005.

Tällä päätöksellä kumotaan 25 päivänä lokakuuta 2001 annettu eduskunnan oikeusasiamiehen päätös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian suoritteiden maksullisuudesta (2669/1/01).


Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2005

 

                          RIITTA-LEENA PAUNIO
Oikeusasiamies   Riitta-Leena Paunio


                          PIRKKO MÄKINEN
Kansliapäällikkö   Pirkko Mäkinen