Vad leder klagomålet till?

Vad ett klagomål resulterar i beror på det som kommer fram vid utredningen.
 
Justitieombudsmannen kan
 
 • väcka åtal, om det är fråga om en allvarlig lagstridighet
 • ge en anmärkning, om det är fråga om ett lagstridigt förfarande eller en försummelse av en skyldighet, men åtal inte behöver väckas
 • delge en myndighet sin uppfattning om vilket förfarande som är lagligt
 • göra en myndighet uppmärksam på de krav som god förvaltning ställer eller på aspekter som främjar respekten för de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna
 • lägga fram förslag för en myndighet hur ett fel skall rättas till eller ett missförhållande avhjälpas eller gottgöras
 • göra statsrådet uppmärksamt på observerade brister i lagstiftningen samt lägga fram förslag till hur bristerna kan avhjälpas.
   
  Däremot kan JO inte
   
 • ändra eller upphäva myndighetsbeslut eller domstolsutslag
 • ingripa med anledning av hur en myndighet har utövat sin lagliga prövningsrätt, om myndigheten inte har överskridit eller missbrukat sin prövningsrätt
 • besluta om skadestånd
 • ge rättslig rådgivning.

  När JO har undersökt klagomålet, sänds avgörandet till klaganden och till den som klagomålet gäller. Samtidigt återsänds bilagorna i klagoskriften till klaganden.

    •