Vad kan klagomålet gälla?

Ett klagomål kan gälla en myndighet som agerat lagstridigt i sin verksamhet eller försummat sina skyldigheter.

Exempel på lagstridigt förfarande

 • att en myndighet eller en tjänsteman överskrider sina befogenheter eller missbrukar sin prövningsrätt
 • dröjsmål med behandling av ett ärende, bristfällig motivering av ett beslut, vårdslöshet, bristande rådgivning eller olämpligt uppträdande eller annat förfarande som strider mot god förvaltning
 • kränkning av de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna. 

  Däremot kan JO inte undersöka
   
 • klagomål som gäller över två år gamla ärenden, om det inte finns särskilda skäl för detta
 • ett ärende som för tillfället behandlas av domstol eller någon annan myndighet
 • ett ärende i vilket söks eller ännu kan sökas ändring
 • ett ärende som inte hör till JO:s behörighet.


 •