Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2015 .

JO: Vårdkostnaderna vid olycksfall i skolan ska ersättas direkt av kommunen
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2015 till riksdagens talman
Lagstridigt hot om förvandlingsstraff på ordningsbotens gireringskort
JO utvärderade ombudsmannaverksamheten på Cypern
Justitieombudsmannen tillsatte den nya människorättsdelegationen
Två klander av justitieombudsman i förmyndarskapsärenden
Justitieombudsmannaskulpturen till professor Raimo Lahti
Vicehäradshövding Sirpa Rautio fortsätter som direktör för Människorättscentret
En pågående domstolsbehandling begränsade informationen om Liechtenstein-beslutet
Pasi Pölönen forsätter som ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen
Justitieombudsmannaskulpturen till Lauri Lehtimaja
Vid beredning av ministerbesök bör även förutseende av uppmärksammanden ingå
Sjukhuset kränkte människovärde och frihet av en patient instängd i säkerhetsrum
Biträdande JO Pajuoja: Helsingfors universitets medicinska fakultet gynnar personer som har läst lång svenska
Kommunen kränkte lärarens yttrandefrihet
Justitieombudsmannen gjorde oanmälda inspektioner av förhandsröstningsställen
Ökningen av antalet klagomål bruten - antalet inspektioner ökade
Tammerfors stad kränkte lärarens yttrandefrihet
Akut tandvård för gravt utvecklingsstörd patient försummades
Jämlikhetsproblem i utkontraktering av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten
Justitieombudsmannen föreslår nationella anvisningar för den första bedömningen av akutvård
Hjälpmedel för medicinisk rehabilitering utlämnas på varierande grunder
JO hittade inget att anmärka på myndigheternas agerande i samband med flygtransporterna av fångar
Ny arbetsfördelning mellan justitieombudsman och de biträdande justitieombudsmännen
Justitieombudsmannen: Förkortningen ELY-central är osaklig
Ministers tal på Folkmissionsdagarna föranleder inga åtgärder
Justitieombudsmannen är bekymrad över rättsskyddet för aktörerna inom byggbranschen
Operation utfördes utan patientens samtycke
Riihimäki stad kränkte en läraresyttrandefrihet