Pressmeddelanden

Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Staden kränkte rektorns yttrandefrihet
Justitieombudsmannen och Människorättscentret fortsätter att effektivisera tillsynen över äldres rättigheter
Över 5500 klagomål till justitieombudsmannen år 2018
Människovärdet för en person med funktionsnedsättning kränktes på den psykiatriska avdelningen på sjukhuset
En övre åldersgräns för grundläggande konstundervisning som inte bygger på lag är diskriminering
Centralkriminalpolisen klandras för utlåtande
”NO DRONE ZONE”-skylten strider mot lagen
Den orimliga arbetsbördan för socialarbetarna äventyrar övervakningen av vård utom hemmet och att rättigheterna för barn som placerats utom hemmet tillgodoses
Biträdande justitieombudsman Pölönen kritiserar kommunernas förfarande för styrning till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
Bursängar måste slopas inom omsorgen om utvecklingsstörda
Oförenlighet med EU-rätten vid sändning av fordonsskattsedel
Tillbörlig prövning saknades i beslut av parkeringsövervakare
Biträdande JO har låtit utföra många oanmälda inspektioner inom barnskyddet – begränsningsåtgärderna förorsakar problem
Biträdande justitieombudsman Sakslin föreslår en precisering av postlagen
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2017 åt riksdagens talman
Befolkningsregistercentralen försummade samernas rättigheter
Avvisning av barn utan beslut om uppehållstillstånd och avvisning
Prövning av barnets bästa i utlänningsärende
Brister i rätten att få uppgifter för anhöriga som deltar i vården av äldre
Befolkningsregistercentralen klandras av biträdande justitieombudsmannen
Brister i behandlingen av riksdagens besökaruppgifter
Handläggningen av rättelseyrkanden har hopat sig vid FPA
Folkpensionsanstaltens ändringar i utkomststödet äventyrade läkemedelsbehandlingens kontinuitet och en jämlik tillgång till hälsotjänster
Anmärkning för arrangemang av religiös morgonsamling och bristfällig utredning
Maija Sakslin fortsätter som biträdande justitieombudsman
Mätning av radon i offentliga lokaler borde förbättras
Justitieombudsmannen erhöll felaktiga uppgifter – fängelsedirektör och biträdande direktör skyldiga till brott
Placering av fångar i omöblerade celler
Segrarna i tävlingen om nya grundläggande rättigheter för barn och unga offentliggjordes 9.2.2018 i samband med JO:s årsfest
Framställning om att ändra överklagandeförbud
Hörande av barn om skolans semestertider
Justitieombudsmannen gjorde oanmälda inspektioner av förhandsröstningsställen - brister i tryggandet av valhemligheten
Rekordmånga klagomål till justitieombudsmannen år 2017
Justitieombudsmannens tävling för barn och unga
Dröjsmål i behandlingen av ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd från Fpa
Skattemyndigheternas hantering av rättelseyrkanden gällande underlåtelse att anmäla inkomst från utlandet
Petri Jääskeläinen fortsätter som riksdagens justitieombudsman
Behandlingen av medicinsk tilläggsutredning i försäkringsbolag
Riksdagens biträdande justitieombudsman Sakslin kritiserar ortodoxa kyrkans förfarande vid meddelande av förrättningsförbud
Mikko Sarja utnämnd till ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen
Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin kritiserar två städers förfarande vid behandlingen av skadeståndsyrkanden
För vilka hälsovårdsutgifter kan utkomststöd beviljas?
Bristfälligt informationssystem har lett till felaktiga anteckningar om betalningsstörningar
Verksamheten vid S:t Michels fängelse har genomgått en betydande förbättring
Myndigheternas kommunikation brast i häktningsärendet
Kan avgiftsbelagd musiklekskola ordnas på daghem?
FPA:s telefonitjänster var svårt överbelastade
BJO Sakslin kritiserar hörande av barn vid Finlands utlandsbeskickningar
Tydliga bestämmelser om nödinkvartering
Vanda stad kränkte graffitimålarnas yttrandefrihet
BJO föreslår att Fpa betalar gottgörelse
Att uträtta ärenden med hund hos en myndighet
Brister i tryggandet av valhemligheten