Parisprinciperna

Människorättsinstitutionens grundande och uppgifter

Parisprinciperna är ett centralt bedömningskriterium för människorättsinstitutioner. Enligt Parisprinciperna ska nationella människorättsinstitutioner inrättas genom att det på lag- eller grundlagsnivå utfärdas bestämmelser om deras uppgifter, sammansättning och befogenheter.

Institutionen ska ha en självständig och oberoende ställning, såväl formellt som ekonomiskt och administrativt.

Institutionen ska ha ett så brett mandat som möjligt. I mandatet ska ingå uppgifter av följande slag:

- sakkunnig-, rådgivnings- och utredningsuppdrag för att främja mänskliga rättigheter
- fostran, utbildning och information om mänskliga rättigheter
- uppföljning av internationella människorättsförpliktelser

- internationellt samarbete med anknytning till dessa uppgifter

Institutionen kan också ges i uppdrag att pröva enskilda besvär och/eller klagomål, att åstadkomma förlikningar, att biträda i enskilda ärenden som gäller kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt att ge rekommendationer till myndigheter.

Människorättsinstitutionens sammansättning

Parisprinciperna förutsätter att institutionen har en pluralistisk sammansättning, som omfattar de aktörer som deltar i människorättsarbetet på den nationella nivån.

Institutionen ska genom sin verksamhet komplettera det arbete som utförs inom det civila samhället, människorättsforskningen och regeringen. Den ska följa och utvärdera, vid behov också kritiskt, de övriga aktörernas verksamhet och bistå dem i människorättsfrågor och därigenom öka medvetenheten om och respekten för de mänskliga rättigheterna i samhället.

Om representanter för regeringen och den verkställande makten deltar i beslutsfattandet inom institutionen, så bör de endast ha en rådgivande funktion.

Institutionen bör ha ekonomisk autonomi, vilket innebär att den budgetmässigt inte bör stå under regeringens kontroll, utan helst ska beviljas medel direkt av parlamentet.

FN:s resolution A/RES/48/134, 20.12.1993 (på engelska)
> Regeringens proposition, RP 205/2010 rd