Människorättscentret

Människorättscentrets uppgift är att

  • främja information, fostran, utbildning och forskning om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna
  • utarbeta rapporter om hur dessa rättigheter tillgodoses
  • ta initiativ och ge utlåtanden för att främja och tillgodose rättigheterna
  • delta i det europeiska och internationella samarbetet för att främja och trygga rättigheterna
  • sköta andra motsvarande uppgifter som anknyter till att främja och tillgodose rättigheterna.

Människorättscentret har även i lagstadgat specialuppdrag att främja, skydda och övervaka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, tillsammans med människorättsdelegationen och riksdagens justitieombudsman. Detta är det första lagstadgade uppdraget gemensamt adresserat till den nationella institutionen för mänskliga rättigheter.

Centret behandlar inte klagomål och inte heller andra enskilda fall som hör till de högsta laglighetsövervakarnas behörighet.

Människorättscentret inrättades genom lag (lagen 20.5.2011/535 om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman 197/2002), som trädde i kraft 1.1.2012.I funktionellt hänseende är centret självständigt och oavhängigt men i administrativt hänseende är det en del av justitieombudsmannens kansli.

Kontaktuppgifter

Människorättscentret

Arkadiagatan 3

FI-00102 Riksdagen

+358-9 4321 (riksdagens växel)


info (at) manniskorattscentret.fi

www.ihmisoikeuskeskus.fi/pa-sevenska

www.facebook.com/Ihmisoikeuskeskus/

twitter.com/FIN_NHRI

Mer information om Människorättscentret och människorättsdelegationen www.ihmisoikeuskeskus.fi/pa-sevenska