Lediga tjänster

Tillbaka

Referendarieråd

Arbetsgivare

Riksdagens justitieombudsman övervakar och främjar lagligheten i myndigheternas verksamhet och ser till att de grundläggande och mänskliga rättigheterna uppfylls. Justitieombudsmannen företar undersökningar med anledning av insända klagomål och på eget initiativ samt gör inspektioner i ämbetsverk och inrättningar samt platser där personer som berövats sin frihet förvaras. Justitieombudsmannens uppgifter framgår av grundlagen och lagen om riksdagens justitieombudsman.

Arbetsuppgiftens varaktighet: Tillsvidareanställning
Inleds: 1.1.2022 eller enligt överenskommelse.
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser: 1
Ansök senast: 15.11.2021 kl.16:00
Tjänstens placering: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
Läge: Riksdagens justitieombudsmans kansli, Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen

Beskrivning av tjänsten/uppgiften

Vid riksdagens justitieombudsmans kansli ledigförklaras en tjänst som referendarieråd. Tjänsten tillsätts fr.o.m. 1.1.2022 eller enligt överenskommelse.

Till tjänstens ansvarsområden hör att fungera som huvudföredragande för miljöärenden. I uppdraget kan också ingå ärenden som gäller jord- och skogsbruksbranchen.

Referendarierådet ska självständigt bereda och föredra laglighetsövervakningsärenden (bland annat klagomål, egna initiativ, utlåtanden och övriga uppgifter som som eventuellt tilldelas honom eller henne). Till uppgifterna hör även planering av inspektioner som hör till ansvarsområdet, samt förberedelse och utförande av inspektioner och efterarbete som hör till inspektionerna. I uppdraget ingår också att följa rättsutvecklingen, lagstiftningen inom ansvarsområdet, rätts- och förvaltningspraxisen, utvecklingen i fråga om grundläggande och mänskliga rättigheter samt den allmänna debatten.

Föreskrivna behörighetskrav

Behörighetsvillkor för tjänsten är juris kandidatexamen (numera juris magisterexamen) eller annan lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av offentlig förvaltning eller domaruppgifter, utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i finska eller svenska samt nöjaktiga skriftliga och muntliga kunskaper i det andra språket.

Vi förväntar oss av dig som söker

För att kunna sköta tjänsten framgångsrikt bör den sökande ha gedigen kunskap om ansvarsområdet, dess lagstiftning och myndighetspraxis, gedigen kunskap om rättspraxis och de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt långvarig och mångsidig arbetserfarenhet inom ansvarsområdet (riktgivande arbetserfarenhetskrav enligt lönesystemet är över 8 år). Kännedom om laglighetsövervakning och inspektionsverksamhet räknas som merit.

För att kunna sköta tjänsten som huvudföredragande krävs god förmåga att bereda och föredra krävande laglighetsövervakningsärenden inom ansvarsområdet i fråga.

För att kunna sköta uppgifterna framgångsrikt krävs i praktiken utmärkta kunskaper i finska. Goda kunskaper i svenska och engelska samt övriga språkkunskaper räknas som merit. Vi förväntar oss också att sökanden har goda kommunikationsfärdigheter.

Löneuppgifter

Lönen bestäms i enlighet med riksdagens lönesystem. Uppgiften placeras i kravnivå 13 (uppgiftsbaserad lönedel 5 729,26 euro/mån). Som en individuell lönedel betalas dessutom högst 50 % av den uppgiftsbaserade lönen.

Övriga uppgifter om arbetsuppgiften

Säkerhetsutredning: Före tillsättningen kan en personsäkerhetsutredning med samtycke av den sökande utföras (säkerhetsutredningslag 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktes rättigheter finns på adressen www.supo.fi/sakerhetsutredningarna. 

Prövotid: Tjänsten kan försättas med en 6 månaders prövotid.

Uppgifter om arbetsresor: En viss mängd inspektionsresor och andra resor ingår i tjänsten.

Ansökningarna lämnas i första hand in på statens elektroniska rekryteringssystem www.valtiolle.fi senast den 15.11.2021 kl. 16.00. Ansökan ska riktas till riksdagens justitieombudsman senast ovan nämnda tidpunkt och den kan också skickas till riksdagens justitieombudsmans kansli, registratorskontoret (ombudsman@riksdagen.fi eller Arkadiagatan 3, 00102 RIKSDAGEN). Till ansökan ska bifogas matrikelutdrag, meritförteckning eller annan motsvarande redogörelse för sökandens meriter. Bilagorna kan också sändas till justitieombudsmannens kanslis registratorskontor per e-post eller post. På både ansökan och kuvertet bör ID-numret anges. Ansökningarna returneras inte.

Tilläggsuppgifter om arbetet

Kanslichef Matti Marttunen, tfn 09 432 3333

 

Id valtiolle.fi -palvelussa:
21-59-2021
Viimeinen hakupäivä:
15.11.2021 16:00