ETT TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID SOM ÄLDRE JUSTITIEOMBUDSMANNASEKRETERARE
(Valtiolle.fi ID: 21-48-2018)

Arbetsplatsbeskrivning: Riksdagens justitieombudsman övervakar och främjar lagligheten i myndigheternas verksamhet och ser till att de grundläggande och mänskliga rättigheterna förverkligas. Justitieombudsmannen företar undersökningar med anledning av insända klagomål och på eget initiativ samt gör inspektioner i ämbetsverk och inrättningar samt platser där personer som berövats sin frihet förvaras. Justitieombudsmannens uppgifter framgår av grundlagen och lagen om riksdagens justitieombudsman.

Tjänstens längd: Visstidsanställning
Beskrivning av tidsbegränsning: Arbetets art (lagen om riksdagens tjänstemän 8 § 1 mom)
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 1
Ansök senast: 21.1.2019 kl 16:00

Arbetsplatsinformation: Riksdagens justitieombudsmans kansli, Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen

Arbetsbeskrivning: Vid riksdagens justitieombudsmans kansli ledigförklaras ett tjänsteförhållande som äldre justitieombudsmannasekreterare. Tjänsteförhållandet tillsätts fr.o.m. 1.2.2019 eller enligt överenskommelse, så snart som möjligt. Tjänsteförhållandet är tidsbegränsat och upphör 31.12.2019.

Äldre justitieombudsmannasekreteraren ska för justitieombudsmannen föredra och bereda inom laglighetstillsynen av äldre personers rättigheter klagomålsärenden, egna initiativärenden, samt delta i och utföra inspektioner bl.a. vid boendeenheter och institutioner för äldre. I tjänsteförhållandet ingår också att följa med lagstiftning, rättspraxis och beslutspraxis, de grundläggande och mänskliga rättigheterna och den allmänna debatten inom uppgiftsområdet.

Behörighetsvillkor: Behörighetsvillkor för tjänsten är juris kandidatexamen (numera juris magisterexamen) eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt sådan erfarenhet av offentlig förvaltning eller domaruppgifter som uppdraget förutsätter. Kraven på språkfärdigheter är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket.

Vi förväntar oss av dig som söker: För att kunna sköta tjänsteförhållandet framgångsrikt bör sökanden ha gedigen kunskap om lagstiftningen om äldre personers rättigheter. Dessutom bör sökanden ha gedigna insikter om laglighetstillsynen och de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt den lagstiftning, de internationella fördrag samt den rätts- och beslutspraxis som ansluter sig till dessa. Erfarenhet av den offentliga förvaltningen i fråga om uppgifter inom ansvarsområdet, särskilt i fråga om handläggning av klagomål och inspektionsverksamhet betraktas som merit. Det riktgivande arbetserfarenhetskravet enligt lönesystemet är minst 8 år.

För att kunna sköta uppgifterna framgångsrikt krävs i praktiken utmärkta kunskaper i finska. Goda kunskaper i svenska och engelska samt övriga språkkunskaper räknas som merit. Vi förväntar oss också att sökanden har goda kommunikationsfärdigheter.

Information om uppgiften:

Avlöningsgrund: Lönen bestäms i enlighet med riksdagens lönesystem. Tjänsteförhållandet placeras i kravnivå 11 - 12 (uppgiftsbaserad lönedel antingen 4 450,00 euro eller 5 040,63 euro/mån). Som en individuell lönedel betalas dessutom högst 50 % av den uppgiftsbaserade lönen.

Säkerhetsutredning: Före tillsättningen kan en personsäkerhetsutredning med samtycke av den sökande göras (säkerhetsutredningslag 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktes rättigheter finns på adressen www.supo.fi/sakerhetsutredningarna/sakerhetsutredning_person.

Prövotid: Uppgiften kan försättas med en 6 månaders prövotid.

Uppgifter om arbetsresor: En viss mängd inspektionsresor och andra resor ingår i uppgiften.

Ansökningarna lämnas i första hand in på statens elektroniska rekryteringssystem www.valtiolle.fi senast den 21.1.2019 kl. 16.00. Ansökan ska riktas till riksdagens justitieombudsman senast ovan nämnda tidpunkt och den kan också skickas till riksdagens justitieombudsmans kansli, registratorskontoret (ombudsman@riksdagen.fi eller Arkadiagatan 3, 00102 RIKSDAGEN). Till ansökan ska bifogas matrikelutdrag, meritförteckning eller annan motsvarande redogörelse för sökandens meriter. Bilagorna kan också sändas till justitieombudsmannens kanslis registratorskontor per e-post eller post. På både ansökan och kuvertet bör ID-numret anges. Ansökningarna returneras inte.

Ytterligare upplysningar om jobbet:
Kanslichef Päivi Romanov, tfn 09 432 3333

- - -

ETT TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID SOM SAKKUNNIG
(Valtiolle.fi ID: 21-1-2019)

Presentation av organisationen: Människorättscentret främjas de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. I funktionellt hänseende är centret självständigt och oavhängigt, men i administrativt hänseende är det en del av justitieombudsmannens kansli. Människorättscentrets uppgifter finn inskrivna i lagen om riksdagens justitieombudsman (3 a kap).

Tjänstens längd: Visstidsanställning
Beskrivning av tidsbegränsning: Arbetets art (lagen om riksdagens tjänstemän 8 § 1 mom)
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 1
Ansök senast: 21.1.2019 kl 16:00
Arbetsplatsinformation: Riksdagens justitieombudsmans kansli / Människorättscentret, Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen

Arbetsbeskrivning: Vid Riksdagens justitieombudsmans kansli ledigförklaras ett tjänsteförhållande för viss tid som sakkunnig vid Människorättscentret. Tjänsteförhållandet tillsätts fr.o.m. 1.2.2019 eller enligt överenskommelse. Tjänsteförhållandet är tidsbegränsat och upphör 31.12.2019.

I uppgiften ingår att bereda och föredra ärenden kring grundläggande och mänskliga rättigheter som hör till Människorättscentrets direktörs beslutanderätt. Tjänsteförhållandes uppgifter anknyter till riksdagens justitieombudsmans kanslis uppgifter angående övervakning av förverkligandet och främjande av äldre personers rättigheter. Människorättscentrets sakkunnig har i uppdrag att främja skolning, forskning, information, uppföljning och samarbete kring dessa gällande förverkligandet av äldre personers rättigheter.

Behörighetsvillkor: Behörighetskrav för tjänsten är en lämplig högskoleexamen eller annan sådan utbildning och erfarenhet som uppgifterna förutsätter.

Vi förväntar oss av dig som söker: En framgångsrik skötsel av uppgifterna förutsätter god kännedom om lagstiftningen och rättspraxisen inom uppgiftsområdet, kunskaper om de grundläggande och mänskliga rättigheterna, kännedom om verksamheten vid myndigheter och organisationer inom uppgiftsområdet, goda interaktionsfärdigheter och färdigheter att skapa nätverk, erfarenhet av skolning och skolningsplanering samt långvarig och mångsidig arbetserfarenhet inom uppgiftsområdet.

För att kunna sköta uppgifterna framgångsrikt krävs i praktiken utmärkta kunskaper i finska. Goda kunskaper i svenska och engelska samt övriga språkkunskaper räknas som merit.

Information om uppgiften:

Avlöningsgrund: Lönen bestäms i enlighet med riksdagens lönesystem. Tjänsteförhållandet placeras i kravnivå 11 (uppgiftsbaserad lönedel 4 450,00 euro/mån). Som en individuell lönedel betalas dessutom högst 50 % av den uppgiftsbaserade lönen.

Säkerhetsutredning: Före tillsättningen kan en personsäkerhetsutredning med samtycke av den sökande göras (säkerhetsutredningslag 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktes rättigheter finns på adressen www.supo.fi/sakerhetsutredningarna/sakerhetsutredning_person.

Prövotid: Uppgiften kan försättas med en 6 månaders prövotid.

Uppgifter om arbetsresor: Uppgiften förutsätter resor.

Ansökningarna lämnas i första hand in på statens elektroniska rekryteringssystem www.valtiolle.fi senast den 21.1.2019 kl. 16.00. Ansökan till Människorättscentret kan också inom utsatt tid tillställas riksdagens justitieombudsmans kansli, registratorskontoret (oikeusasiamies@eduskunta.fi eller Arkadiagatan 3, 00102 RIKSDAGEN). Till ansökan ska bifogas matrikelutdrag, meritförteckning eller annan motsvarande redogörelse för sökandens meriter. Bilagorna kan också sändas till justitieombudsmannens kanslis registratorskontor per e-post eller post. På både ansökan och kuvertet bör ID-numret anges. Ansökningarna returneras inte.

Ytterligare upplysningar om arbetet:
Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio, tfn 09 432 3780