- - -

ETT TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID SOM JUSTITIEOMBUDSMANNASEKRETERARE (Valtiolle.fi ID: 21-59-2019)


Arbetsgivare
Riksdagens justitieombudsman övervakar och främjar lagligheten i myndigheternas verksamhet och ser till att de grundläggande och mänskliga rättigheterna uppfylls. Justitieombudsmannen företar undersökningar med anledning av insända klagomål och på eget initiativ samt gör inspektioner i ämbetsverk och inrättningar samt platser där personer som berövats sin frihet förvaras. Justitieombudsmannens uppgifter framgår av grundlagen och lagen om riksdagens justitieombudsman.

Arbetsuppgiftens varaktighet: Visstidsanställning
Inleds: 15.12.2019 eller enligt överenskommelse.
Arbetet upphör: 8.12.2020
Orsak till tidsbegränsningen: Ordinarie tjänsteinnehavares tjänstledighet
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser: 1
Ansök senast: 25.11.2019 kl 16:00
Tjänstens placering: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
Läge: Riksdagens justitieombudsmans kansli, Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen

Beskrivning av tjänsten/uppgiften
Vid riksdagens justitieombudsmans kansli ledigförklaras ett tjänsteförhållande för viss tid som justitieombudsmannasekreterare. Tjänsteförhållandet tillsätts fr.o.m. 15.12.2019 eller enligt överenskommelse.

Justitieombudsmannasekreteraren ska föredra och bereda ärenden som ska avgöras av justitieombudsmannen, såsom beslut och yttranden, delta i inspektioner samt utföra övriga uppgifter som eventuellt tilldelas honom eller henne.

Till uppgiftsområdet för tjänsteförhållandet hör ärenden inom socialvårdsområdet, speciellt uppgifter som gäller barnets rättigheter. Till uppgifterna hör dessutom att planera och förbereda inspektioner inom socialvårdsområdet, särskilt enheten inom barnskyddet, biträda vid inspektioner samt utföra därtill anslutet efterarbete.

Föreskrivna behörighetskrav
Behörighetsvillkor för tjänsten är juris kandidatexamen (numera juris magisterexamen) eller annan lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av offentlig förvaltning eller domaruppgifter, utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i finska eller svenska samt nöjaktiga skriftliga och muntliga kunskaper i det andra språket.

Vi förväntar oss av dig som söker
För att kunna sköta uppgiften framgångsrikt bör sökanden ha kännedom om lagstiftning, myndigheter  och rättspraxis inom ansvarsområdet, kunskaper om de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt långvarig och mångsidig arbetserfarenhet inom ansvarsområdet (riktgivande arbetserfarenhetskrav enligt lönesystemet är 5 - 8 år i kravnivå 10, över 8 år i kravnivå 11). Erfarenhet av att handlägga klagomål och inspektionsverksamhet räknas som merit.

För att kunna sköta uppgifterna framgångsrikt krävs i praktiken utmärkta kunskaper i finska. Goda kunskaper i svenska och engelska samt övriga språkkunskaper räknas som merit. Vi förväntar oss också att sökanden har goda kommunikationsfärdigheter.

Löneuppgifter
Lönen bestäms i enlighet med riksdagens lönesystem. Uppgiften placeras i kravnivå 10 eller 11 (uppgiftsbaserad lönedel 3 682,14 eller 4 532,33 euro/mån). Som en individuell lönedel betalas dessutom högst 50 % av den uppgiftsbaserade lönen.

Övriga uppgifter om arbetsuppgiften

Säkerhetsutredning: Före tillsättningen kan en personsäkerhetsutredning med samtycke av den sökande göras (säkerhetsutredningslag 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktes rättigheter finns på adressen www.supo.fi/sakerhetsutredningarna.

Prövotid: Tjänsteförhållandet kan försättas med en 4 - 6 månaders prövotid.

Uppgifter om arbetsresor: En viss mängd inspektionsresor och andra resor ingår i uppgiften.

Ansökningarna lämnas i första hand in på statens elektroniska rekryteringssystem www.valtiolle.fi senast den 25.11.2019 kl. 16.00. Ansökan ska riktas till riksdagens justitieombudsman senast ovan nämnda tidpunkt och den kan också skickas till riksdagens justitieombudsmans kansli, registratorskontoret (ombudsman@riksdagen.fi eller Arkadiagatan 3, 00102 RIKSDAGEN). Till ansökan ska bifogas matrikelutdrag, meritförteckning eller annan motsvarande redogörelse för sökandens meriter. Bilagorna kan också sändas till justitieombudsmannens kanslis registratorskontor per e-post eller post. På både ansökan och kuvertet bör ID-numret anges. Ansökningarna returneras inte.

Tilläggsuppgifter om arbetet:
Kanslichef Päivi Romanov, tfn 09 432 3333