Klagomål hos JO

 

Var och en som misstänker att en myndighet eller en tjänsteman har brutit mot lagen eller försummat sina skyldigheter kan vända sig till JO. Klagomålet kan också gälla en misstanke om att de grundläggande och mänskliga rättigheterna inte har tillgodosetts.
 

Vem som helst kan klaga hos JO. Klagomålet kan gälla ett ärende som berör klaganden. Klagomål kan göras också på någon annans vägnar eller tillsammans med andra. Bifoga i så fall en fullmakt.
 
JO prövar ett klagomål om det ger anledning att misstänka att en myndighet har handlat lagstridigt eller om JO av någon annan anledning anser det vara befogat.
 
JO:s undersökning av klagomålet är avgiftsfri. Klagomålets behandlingstid är genomsnittligt sex månader.
 
I allmänhet undersöker JO inte klagomål i ärenden som är äldre än två år.  

 


Sekretessprinciperna