JO och riksdagen

 

Justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen väljs av riksdagen för fyra år i sänder.

Enligt grundlagen skall justitieombudsmannen och biträdande justitieombudsmännen ha utmärkta lagkunskaper. Valet förrättas efter att grundlagsutskottet har gjort en bedömning av dem som anmält sig. Valet förrättas av riksdagen genom omröstning med slutna sedlar.

Både justitieombudsmannen och biträdande justitieombudsmännen kan återväljas, när mandattiden går ut. Mandattiden följer inte riksdagens valperiod.

När det finns synnerligen vägande skäl kan riksdagen befria justitieombudsmannen från uppdraget under en mandatperiod. Riksdagen ska också väcka åtal mot JO, om denne har förfarit lagstridigt i sitt ämbete. En enskild medborgare kan inte väcka åtal mot JO. Åtal mot JO behandlas i riksrätten.

Vid behov kallar riksdagens utskott in JO eller en biträdande justitieombudsman som sakkunnig i lagberedningsärenden. Sakkunniguppdragen är 10 - 20 per år.

Årsberättelse och särskilda berättelser

JO ger årligen en berättelse till riksdagen om sin verksamhet.

I berättelsen rapporterar JO om tillståndet inom rättskipningen och om de brister som JO konstaterat i lagstiftningen.

JO ska särskilt uppmärksamma hur de grundläggande mänskliga rättigheterna tillgodoses. I berättelsen kan JO föreslå till hur bristerna kan avhjälpas.

JO kan också lämna särskilda berättelser till riksdagen om något speciellt problem.

Årsberättelsen behandlas i riksdagen

Riksdagsbehandlingen av JO:s berättelse med en remissdebatt i plenum. JO presenterar berättelsen och därefter remitteras den till grundlagsutskottet.

Grundlagsutskottet hör sakkunniga och ger ett betänkande om berättelsen. När betänkandet är klart, behandlas betänkandet och berättelsen i plenum. Därefter kan riksdagen godkänna utskottets betänkande. Genom betänkandet och behandlingen av det anger riksdagen riktlinjer för hur JO:s verksamhet kan utvecklas.

När riksdagens plenum behandlar berättelsen eller andra ärenden på initiativ av JO, har JO rätt att vara närvarande i plenum och delta i debatten.

 


Finlands grundlag
Lagen om riksdagens justitieombudsman, 12 §