Hur undersöker JO ett klagomål?

Justitieombudsmannen undersöker klagomålet, om det finns anledning att misstänka att myndigheten har förfarit lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet  eller om JO anser det vara befogat av andra skäl.

Experter utreder

En expert går utan dröjsmål noggrant igenom klagomålet.
Om klagomålet ger anledning till ex. att misstänka att en myndighet har förfarit lagstridigt eller försummat att fullgöra sina skyldigheter eller om JO anser det vara befogat av andra skäl, inleder JO en undersökning.

Ett meddelande till klaganden

Om undersökning inleds, får klaganden ett meddelande om detta. I meddelandet står det vilken av JO:s jurister som handlägger klagomålet och hur man får kontakt med hen.

Undersökning

Medan undersökningen pågår hör JO den som klagomålet gäller samt inhämtar utredningar och utlåtanden av myndigheter.
JO kan skaffa fram kompletterande utredningar genom att ge sina inspektörer i uppdrag att utreda frågan ytterligare.
I vissa fall kan JO också be polisen om hjälp med utredningen.

Offentligheten

Som regel är klagomålshandlingar offentliga. Enligt lag är dock uppgifter om till exempel klagandens hälsotillstånd och sociala förmåner sekretessbelagda.
Den som klagomålet riktar sig mot får reda på klagandes namn när myndigheten eller tjänstemannen ges tillfälle att uttala sig.